Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

1566. Blz. ' Blz.

14 Mei. Ontwerp tot vaststelling der 21 Mei. Art. 65 50

grondslagen waarop onder- 21 „ Art. KM 53

nemingen van landbouw en 22 „ Art. 95 54

nijverheid in Ned.Indie kun- Art. *<7 57

nen worden gevestigd. Art. 1 1 23 Art. 98 57

17 „ „ (vervolg) .... 7 24 „ Art. 103 61

31 Aug. 15egrooting voor Ned. Indie. Art. 108 62

1867. A!g. beraadslaging . 9 27 , Art. 117 63

3 Sept. „ (vervolg) .... 13 Art. 12!» 64

28 . Art. 130 «5

3 Juni. Art. 138 68

21 Dec. Begrooting voor den aan- 13 n Interpellatie over de Kon.

leg van staatsspoorwegen. Mil. Academie te Breda . 69

'86' 1' 15 „ Wijziging begrooting Ned.

Indie 1867 71

1567. 21 „ Regeling van de uitgifte in

erfpacht van gronden in

27 Febr. Htaatsbegrooting voor het indië. Art 1 ... 74

dienstjaar 1867. Algemeene \rt. •> 75

beraadslaging 1* 22 „ „ (vervolg) 79

(i Mrt. Hoofdstuk VIIC. Alg.be- Art. 4 §2

raadslaging 20 24 B Alt. 3 86

7 „ Hoofdstuk V. Art. 58 . . 23 26 , Art. 7 87

15 , Hoofdstuk VI en VIII. Alg.

beraadslaging 24

19 , Hoofdstuk VI. Art. 19« . 32 23 Nov. Beraadslaging over liet di21 „ Hoofdstuk VIII. Alg. be- plomatick beleid indeaan-

raadslaging 33 gelegenheden van Limburg

2 Apr. Hoofdstuk IX. Alg. be- en Luxemburg 90

raadslaging 38 5 Dec. Staatsbegrooting voor het

3 „ „ 1 vervolg 1 .... 40 dienstjaar 1868. Voorloopige

InterpellatieoverdeLuxem- vaststelling van Hoofdstuk

burgsche aangelegenheden . 43 V. Art. 100 95

5 „ „ (vervolgl .... 43 7 „ ld. Hoofdstuk IX. Art. 2. 97

9 „ Verhooging der begrooting 10 „ Regeling van werkzaam-

v. binn. zaken (ziekte onder heden 97

het rundvee) 46 11 „ Interpellatie van den heer

20 Mei. Wetsontwerp tot regeling Pijnappel over de Am-

der schutterijen. sterdamsche kanaalmaat-

Art. 48 49 schappij 100

Sluiten