Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den heer Rochussen hoorde ik dezen morgen zeggen: „gij zult afkoopbaarstelling vruchteloos uitschrijven, want de dienstplichtige heeft geen kapitaal." Wie is de dienstplichtige? De dienstplichtige is de gezeten landbezitter, en is het nu noodig dat hij voor afkoop een kapitaal in handen hebbe? Neen, wanneer het beginsel der verordening is dat men de diensten, waartoe men ieder jaar verplicht is, voor dat jaar kunne afkoopen; in welk geval de al koop waarschijnlijk minder zal kosten dan nu de praestatie kost. Het is ons toch wederom uit de laatste gewisselde stukken gebleken, dat de dienstplichtige welke den dienst, waartoe hij verplicht is, laat verrichten voor het loon dat daartoe bestaat, daarenboven nog een bijloon of premie moet geven.

Zou er op dit oogenblik wel eene meer heilzame nieuwigheid kunnen ingevoerd, eene grootere weldaad aan Java kunnen bewezen worden dan de vrijheid om dienstplichtigheid af te koopen, heilzaam voor den Staat, heilzaam voor den Indischen landbouw, en voor de Europeesche nijverheid en den landbouw, welke de Minister door de toegezegde wet tot regeling der uitgifte van woeste gronden wil bevorderen ?

Men spreekt van de moeilijkheid der controle. Zonder twijfel zal men bij dergelijke groote verandering moeilijkheden ontmoeten; maar mogen die van het groote doel afschrikken ?

Men zegt bijv. de dienstplichtigen zijn niet bekend. Zij moeten, dunkt mij, bekend zijn; wel niet ter algemeene secretarie, maar ter plaatse; hoe worden zij anders nu opgeroepen V

Wat mij betreft, ik zou de afschaffing van de gedwongen diensten aan de hoofden in verband willen brengen met eene algemeene bevrijding, en aan de Kamer eene motie in dien zin voorstellen.

Vooraf zal ik zeggen dat mijne motie meer bepaald is dan die van den heer van Swieten. Ik houde mij aan het denkbeeld, dat de Minister van Koloniën nu negen jaren geleden heeft bekrachtigd.

Ik verlang ook uit dien hoofde de afkoopbaarstelling, omdat zij een vorm zal wezen, waaronder eene belasting — en eene belasting

' o o

waartegen niemand bezwaar kan hebben — in de plaats gesteld wordt van de verplichting, die nu in het doen van arbeid bestaat.

Het is inderdaad plicht — meermalen aangedrongen en door de llegeering beaamd — dat men op nieuwe bronnen van inkomst op Java bedacht zij. Niet zonder bezorgdheid zag ik een besluit van den Gouverneur-Generaal, een jaar geleden genomen, ten gevolge waarvan de dagen van verplichten dienst worden verminderd, een van de zeven, in plaats van een van de vijf, zonder eenige vergoeding te vorderen. Kan men die evenwel niet, bij kwijtschelding van de verplichte praestatie van arbeid, met alle recht vragen, en zal niet gewillig worden opgebrachtV

Aan afkoopbaarstelling de voorkeur gevende, zou ik willen zeggen: „De Tweede Kamer van oordeel, dat afkoopbaarstelling der Gouvernements-heerediensten evenzeer in het Nederlandsche belang als in dat van de inlandsche bevolking raadzaam is, en dat

Sluiten