Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Van sch uttel-corpsen kunnen de ongeoefende schutters tot nadere oefening tijdelijk in afzonderlijke onderdeelen vereenigd worden." Dat onderdeel is de depótcompagnie van het corps. Volgens de jongste redactie echter zouden schutters van alle corpsen dooreen in ^afzonderlijke onderdeelen kunnen vereenigd worden; hetgeen de bedoeling niet kan of mag zijn.

3 Juni. Artikel 238. Het ontwerp kende geen beroep toe van de vonnissen, door den schuttersraad gewezen. Eene reeks artikelen, bij amendement door den heer Geertsema voorgesteld, vulde de leemte aan.

De Minister vestigde in zijne laatste rede de aandacht van de Vergadering op de vraag: waarom aan de uitspraak van den eenen schuttersraad zooveel meer waarde hechten dan aan die van een

anderen? ..

Die vraag, zegt de Minister, is niet beantwoord, en dat zij niet werd opgelost, deed ook de heer van Goltstein als eene hoofdbedenking gelden. . .

Ik meende, dat de beslissende grond in de vorige zitting reeds bijgebracht was door den heer van Nispen. Inderdaad is de hoofdzaak, bij deze disciplinaire rechtsmacht, niet eene onberispelijke nauwkeurigheid in vormen en een volkomen juridisch vonnis, maar juiste waardeering van het feit en onpartijdigheid ten aanzien van den persoon. In zooverre nu daarvoor niet altijd afdoende waarborgen aangetroffen worden bij den plaatselijken schuttersraad, moeten die elders te vinden zijn. Het is dus niet zoozeer de viaag, of de rechter in beroep beter geïnformeerd en van hoogere wetenschap, dan in zijn oordeel, wat feit en persoon betreft, volkomen

VnJ Daartegen stelt de heer van Goltstein de bedenking over, dat het hier bovenal op handhaving van de tucht aankomt. Is daartoe dienstig, wanneer soms uit vooringenomenheid, uit sympathie of antipathie een vonnis door een schuttersraad gewezen wordt en daardoor in het corps eene gevoeligheid ontstaat, die bij eene volgende, tweede of derde gelegenheid blijken zal niet vergeten te zijn? Tegen een partijdig of onbillijk vonnis geene hulp te kunnen vinden, is aan de eene zijde een groote druk; en het is, aan den anderen kant, voor den schuttersraad eene hoogst nuttige waarschuwing, dat hij wete dat zijne behandeling van feit en persoon door een ander rechter zal kunnen worden nagegaan.

Bestaat zoodanige controle niet, men zal zich vrij gevoelen om toe te geven aan een invloed, waardoor men, wellicht onbewust, op het oogenblik wordt bestuurd.

De vergrijpen, waaromtrent onderzoek en uitspraak moet worden gedaan, vinden plaats in eene aanraking tusschen burgers, die zeldzaam zonder krenking aan de eene of andere zijde, vaak aan beide zijden, zal blijven; zoodat tucht en orde, eene goede werking der wet, eerbied voor de schutterlijke rechtsmacht, door de

Sluiten