Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo nevens liet een of het ander der voorgestelde amendementen alle tot dus verre hier gehouden redevoeringen worden gelegd, zou men niet het recht hebben daarvan te zeggen wat wel eens wordt beweerd van sommige sectie-verslagen, dat niemand daaruit kan

opmaken wat de Kamer wil V <t

Waar beginnen de grieven en waar eindigen zij . Het is „een bezwaar van velen", dat kerkelijk onderwijs niet aan het liootd deivolksschool is. Wil de Kamer dat als een grief doen gelden bfl de Kroon, of voorziening daarin aanbevelen? Wat zou gebeuren, Mijnheer de President, wanneer de Kamer „de grieven van velen voor den troon brachtV Zal, moet daaruit niet opgemaakt worden, dat zij zich voor die grieven partij stelt V Het is niet eene vergadering van particuliere belangstellenden, het is de lweede Kamer der Staten-Generaal, zelve geroepen om tot wegneming der grieven, voor zoo ver zij weggenomen kunnen en moeten worden, mede te werken, die de zorg daarvoor aan de Kroon zou aanbevelen. Moet daarvan niet het gevolg wezen, dat ieder, die grieven koestert, de bevrediging van zijne eisclien achter eene dergelijke zinsnede van het antwoord op de Troonrede ga zoekenV Hoe klein eene zinsnede van aanbeveling zich trachte te maken, hoe bescheiden zij luide daar achter zal de geheele reeks der grieven van den laagsten tot den hoocsten trap liggen. Wanneer de Kamer zulk een verwachting mocht opwekken, kan men dan iets anders voorzien dan groote

telCMacr ook, Mijnheer de President, de Commissie aan de Kamer voorstellen, zich zelve ongelijk te worden, zooals zij worden zou wanneer zij voldeed aan hetgeen de amendementen verlangen . bedert jaren is hier over grieven tegen het onderwas gediscuteerd, en hoe was steeds de houding der Kamer hetzij die grieven hier rauwelijks door een of ander lid op het tapijt werden gebracht hetzij er een voorstel tot wijziging van de wet wierd gedaan. Kaï die houding de Commissie leiden om aan de Kamer voor te stellen, dat zij, zonder voorafgaand onderzoek, den keer neme die door de

amendementen wordt aangewezen.

Een enkel woord nog over de amendementen en aangevoerde

mallet'ieerste amendement, dat van den heer Gefken, is in uitdrukking meer stellig en bepaald; het tweede, dat van den heer van Goltstein, meer verbloemend, onbepaalder en daardoor inderdaad van wijder strekking dan het andere; een trek van diplomatie, eene eerste proef van onderhandeling, vooreerst met de klagers, en

dan met de Kamer en met de Regeermg.

Het amendement van den heer van Goltstein is, zeide ik, indeidaad van wijder strekking. Een ieder moet dit gevoelen, zoodra lui het oog in het amendement slaat. Het zijn „de bezwaren van velen tegen ons lager onderwijs", welke het geachte id door Zijnei Majesteits regeering met ernst en belangstelling verlangt overwogen te zien ,Overwogen"; het amendement zegt met de geheele waar-

Sluiten