Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlangen dat zoodanig onderzoek aan verleening van middelen voorafga. Ik ben overtuigd dat de Regeering bereid is aan dat verlangen gehoor te geven; en dan zal zij ook bereid zijn de hand te bieden tot wegneming der moeilijkheid, die thans wellicht het meest de aanneming van het ontwerp in den weg staat. Ik meen, dat de Regeering bereid zal zijn mede te werken tot zoodanige wijziging van het ontwerp, dat, hetgeen van Staatswege moet geschieden om de uitvoering der concessie Batavia —Buitenzorg mogelijk te maken, het onderwerp zij van een afzonderlijk voorstel.

Is de Regeering genegen daartoe de hand te bieden, dan moet het middel te vinden zijn. Op de verbintenis der Indische Spoorwegmaatschappij om de lijn Batavia—Buitenzorg zonder uitstel te bouwen, is dit van geen den minsten invloed. De Regeering heeft het geheel in hare macht, aan die Maatschappij de noodige voorwaarden op te leggen. De vraag is enkel, of de Regeering wil medewerken, dat thans de Kamer niet worde verplicht uitspraak te doen over iets dat zij niet behoorlijk heeft onderzocht, over een onderwerp dat haar tot dusverre vreemd bleef. Wil de Regeering hierin de Kamer te gemoet komen, — en ik zou haast gelooven dat het verzoek daartoe niet vruchteloos tot haar kan worden gericht — dan zal het middel, hetgeen de bereiking van het tweeledig oogmerk der Regeering moet verzekeren, niet moeilijk aan te wijzen zijn.

10 Maart. Artikel 1 van het ontwerp. Bij dit artikel werden de gewijzigde artikelen der concessie goedgekeurd.

De heer van Kerkwijk had een amendement voorgesteld, met het doel, de lijn Batavia—Buitenzorg van het ontwerp af te scheiden.

Ik zal de Vergadering niet lang afhouden van het genoegeil den Minister te hooren; ik kan met twee woorden volstaan. Mijns inziens stemt het wetsontwerp niet overeen met de intentie van het Gouvernement; eene intentie waarvan ik de uitvoering nu en later zou wenschen te bevorderen. De intentie van het Gouvernement is, dat van de elf millioen, onder den waarborg van den Staat op te nemen, vier millioen bestemd worden voor den aanleg van den weg tot verbinding van Buitenzorg met Batavia. Doch wat geschiedt bij het ontwerp? Die elf millioen worden aan de Maatschappij verleend bij een artikel van de concessie voor den aanleg van den weg van Samarang, een weg die met de lijn Batavia—Buitenzorg op zich zelf niets gemeen heeft. De vier millioen, daarin begrepen, die volgens de meening van het Gouvernement voor de ljjn Batavia— Buitenzorg moeten dienen, worden daaraan door geen enkele letter, hetzij van het wetsontwerp, hetzij van de overeenkomst, verbonden.

In zoo ver, Mijnheer de Voorzitter, moet ik het amendement ondersteunen, en zal ik ook daarvoor stemmen. Ik wil gaarne erkennen, dat ik het liefst eenvoudiger geredigeerd had gezien, bij voorbeeld, dat de waarborg, bij art. 79 vermeld, zeven millioen

Sluiten