Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

viel, den weerschijn eener politiek, wel eens parasitische politiek genoemd.

Het voorstel, dat mijns inziens ten onrechte den naam van amendement draagt, is eene dilatoire exceptie tegen het ontwerp der Regeering. Kunnen wij eene verandering van den census zoo incidenteel, zonder voorafgaande instructie behandelen? Het veel minder gewichtig voorstel der Regeering is eerst in beraadslaging gebracht na langdurige voorbereiding van Regeering en Kamer; en nu zou een veel gewichtiger onderwerp rauwelijks aanhangig gemaakt, en, gelijk het zoogenaamde amendement doet, rijp Ier overweging verklaard worden, zonder opzettelijk geregeld onderzoek, waarbij de Regeering ons moet voorgaan en voorlichten? Zulk eene deliberatie ware eene deliberatie in het blinde.

Ik behoef niet te zeggen, dat het amendement buiten het kader van het Regeeringsvoorstel, omschreven door art. 99 der Kieswet, valt; dit werd door den heer Fokker zonneklaar betoogd; maar ik acht mij verplicht tot hetgeen hij mijns inziens behoorde gedaan te hebben, tot eene motie van orde, die ik in deze uitdrukking aan de V ergadering onderwerp:

„De Kamer, overwegende,

dat het voorstel van den geachten afgevaardigde inr. Heemskerk Az. strekt om vóór liet onderwerp der Regeerings-voordracht, herziening van de tabel vermeld in art. 99 der wet van 4 Juli 1850, een ander onderwerp, herziening der tabel vermeld in art. 1 dier wet, aan de orde te brengen,

van oordeel, dat behandeling van dit laatste onderwerp, hoe zeer overweging waardig, thans onvoorbereid en ontijdig is, en de invoering eener herziene kiestabel, overeenkomstig het gebod van art. 99 der genoemde wet door de Regeering voorgedragen, zou doen verschuiven,

gaat over tot art. 1 van het Regeeringsvoorstel."

De motie werd met 39 tegen 30 stemmen aangenomen.

23 April. Volgens de regeeringsvoordracht zouden de districten Maastricht, Roermond en Boxmeer dubbeldistricten zijn. Een amendement van den heer van der Maesen de Sombreff schikte de gemeenten anders te zamen en maakte van Maastricht een driedubbeldistrict, van Boxmeer een enkel.

De geachte spreker uit Maastricht stelt eene nieuwe soort van kiesdistrict in het zuiden voor, een zoogenaamd driedubbel district, gelijk de Regeering in het noorden. Is die nieuwigheid onaannemelijk.' Ik zou dit niet in het algemeen durven beweren, evenmin alsoluut goedkeuren, als verwerpen. Mij dunkt, zij kan goed zijn da,ar waar zij strekt om van hetgeen anders een fragment, een willekeurig knipsel zou zijn, een geheel te vormen. Als regel zou ik in den te^enwoordigen toestand districten van drie afgevaardigden

Sluiten