Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z ZrShn6leiTt?1 ülre,r luaa^cllaPPij een district omvat, te beter maatschappelijk verkeer een geheel uitmaakt, des

is. minf,ngZ„fSOl1^ ff1' die Tralle «evallen niet te stellen J eeninj, is, dat het eene reden kan zijn om een district grooter te nemen, bijaldien het, kleiner, eenzijdig zouzijnDe

met" h f I tf TUeI Sr, ka" aanSevuld worden door vereenigin-r de stad! ' g " ^ het knd d°0r gemeenschap me°t

di<'hedenS«r?LfVra": T "l-het alSemeen daar, waar de omstandiif Lfd f gtZ1Jn' T f Van,een district van drie afgevaarredenen %eliik -"V?.' bestaan daarvoor in dit geval voldoende eaenen, gelijk mij schijnen aanwezig te zijn voor liet door de

Zoo'emenS yoorSestelde district Sneek? Wat is toch hier het geval ?

een band "verbiX g«? ,het Gouvernement voorstelt, dan zal

uiterst onhIb£l?t t W^ f- ^ Sedert 20 Jaren bestond en een uiteist onhebbelijk kiesdistrict worden gevormd Bestaat er eene

wi likeuriienbreuk ^ f Zal het tegenwoordig district eene

waarmede het v IZ-,D' T® ^ aan8evuld worde met die gemeenten, cuiniede het volgens den voorsteller van het amendement zou

moeten worden vergroot? Kan dat worden beweerd? Het Tegendeel dL Jeldt hè?" Va" hetf611 V001' het "ieUWe district Snee"k Pleit.

Lztsedert j"e-met -—

Eene derde vraag: kan men op den duur het stelsel van den

rt:V%eTardlgde handhaveu? Het stelsel is, dat men, wanneer c bevolking toeneemt, van het district dat tot dusver twee leden benoemen had, een district van drie afgevaardigden make- dat

Huiden en voortgaand De toegenomen bevolking van het district

werd Zalgmelgei g ^ ^ allengs en ook nu weder verkleind Terd toe v " J ge'Stadl«en aanwas der bevolking, en zij neemt laten? vloeSere grenzen van een district onveranderd kunnen

dement 0n,tfnWan7 ^ "f8™- aa" den voorsteller va» het amenicment, zijn antwoord zal mijne stem bepalen.

voor vriidóm'nvT^ wijziging der patentwet. l>e regeering stelde , , ' vrijdom van het betalen van patentrecht te verleenen aan onderwijzers, aan bijzondere scholen werkzaam.

denkelijk h^iT^ ^ lï discufie bewijzen, dunkt mij, hoe bekehjk het is, aan zulk eene bouwvallige wet als de patentwet

■rot SrT»t' *•? breken'of M'm' "■» P'-»

■ vei ontwaar ik geen genoegzame reden waarom de Minister,

Sluiten