Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ile diakoniescholen stuitende, daarbij niet bleef staan en de ontheffing, voor die soort van scholen noodig geacht, tot alle bijzondere schoolonderwijzers wil uitbreiden, verdient mijns inziens toejuiching. Doch het schijnt mij niet aannemelijk, de onderwijzers aan bijzondere scholen van patent vrij te stellen, en aldus de wettelijke omschrijving van vrijdom te laten vallen, zonder dien over alle onderwijzers in het algemeen uit te breiden.

25 Juni. Wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der onteigening voor den aanleg van een spoorweg van Dordrecht naar Rotterdam.

De onteigening was zoo ontworpen, dat de spoorbaan uit het zuiden aan die naar het noorden zoude aansluiten. Amendement van de heeren Viruly Verbrugge en Blom, den spoorweg te laten ophouden aan gene zijde van de rivier, zoodat Rotterdam niet zoudo doorsneden worden. Motie van orde van den heer Fransen van de Putte, de lijn te leggen door den Alblasserwaard en den Krimpenerwaard.

Indien de discussie over de motie van orde niet moet voorgaan, wil ik over het ontwerp van wet en het amendement eene enkele opmerking aan de Vergadering onderwerpen.

Ik spreek niet over de richting door den Alblasserwaard en dus niet over de motie. Mijns inziens is die vraag beslist. Ik verblijd mij, dat zij niet eerst nu beslist moet worden, en wij dus niet veroordeeld zijn, nog eenige jaren te wachten voor dat het plan van de verbinding van Rotterdam met het spoorwegnet vastgesteld zij. Wij wachten nu reeds, sedert het thans aanhangig ontwerp in het wezen gereed was, drie a vier jaren, na de vroegere drie a vier jaren besteed om dit plan voor te bereiden. Wij zouden nu een nieuw uitstel te gemoet gaan — wie kan zeggen voor hoe langY — eer men weder zoo ver ware als men drie a vier jaren geleden had kunnen zijn en nu bij aanneming van dit ontwerp wezen zal.

Ik spreek ook niet over technische bezwaren. Het komt mij voor, dat eene vergadering als deze ter beoordeeling daarvan niet competent is. Werd de zaak behoorlijk onderzocht? Zoo ja, dan moet de oplossing van technische bezwaren van de ingenieurs van het Gouvernement verwacht worden.

Het amendement: den spoorweg te laten ophouden aan gene zijde van de rivier. Zoo dit aannemelijk ware, is het dan aannemelijk dat wij een cent besteden aan de voortzetting van den spoorweg van Dordrecht naar Rotterdam?

Maar is de verbinding, door Rotterdam heen, de kosten, daarvoor vereischt, waard ? Doorloopende verbinding van Rotterdam met het staatsspoorwegnet is een algemeen belang, zóó groot dat, wanneer die verbinding verscheiden millioenen méér moest kosten, èn de eer van ons land èn het algemeen belang zouden eischen

Sluiten