Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders. Doch doet men tegenover die onvermijdelijke belemmeringen men, ik erken het, tot haar minimum moet trachten te redude gro°te voordeelen wel gelden, die spoorweg- en water-

LTtT' 0nu el,hjk verkeer' elkander ondersteunende en ontwikkelende, zich onderling aanbrengen? Dat is hetgeen door het ontwerp der Regeering, wat Rotterdam en de Maas betreft, zal worden bereikt, met door een amendement als dat van de Kotter-

£Tfcriï!r!rii %een n"aa"deze^geene verl>i"di"i?

In de derde plaats een klein verschil, dat ik gisteren met den „eachten eersten voorsteller van het amendement had. De heer Virulv gaf mij m bedenking, of bij de waardeering der lijn tusschen het Nieuwe Diep en Roosendaal of Vlissingen, het punt van uitgang wel juist gekozen ware. Mogelijk ligt de schuld aan mij, en ben ik bij eenige kortheid met volkomen duidelijk geweest. Maar ik meen toch dat de bedoeling kan gebleken zijn. De bedoeling was te doen uitkomen, dat de lijn, die van het Nieuwe Diep naairingen moet doorloopen, de kortste lijn zal zijn voor al wat

minw ï ,TT ^ ™ ons land komt, met bestem¬

ming naar Zuidelijk- en Midden-Duitschland en naar Vlissingen; zoodat de aansluiting te Rotterdam mij evenzeer in het beland

ScSédain311 ingen en Fnesland' in dat van den Haag of

In de laatste plaats de financieele vraag. Ik zie minder op dan menig ander tegen eenige millioenen meer voor groote, algemeen nuttige werken. Ik begrijp evenwel, dat daaraan gehecht wordt,

mll™ L t lk. Wl1 met tot verspilling van 's lands geld medewerken. Ik stel mij indien ik het zeggen mag, de zaak afdus

A eg0Aeni>r fal' na aanneming der beide ontwerpen voor Kotterdam en Amsterdam, eene leening voorstellen, mede ten behoeve van eenige andere groote werken, waarvoor de gewone middelen te koit schieten; gelden, op te nemen naar gelang zij noodig zullen zijn, en waarvan de renten uit de gewone inkomsten zullen gevonden kunnen worden. Is deze voorstelling juist, dan zal hetgeen besteed

r.trY6ne g\ l S7Vk erk8U het ~ ten algemeenen nutte Rotterdam en te Amsterdam, eene uitgaaf of belegging zijn, die

we met voor het «ogenblik, maar toch op den duur de renten wel zal opbrengen.

29 Juni. Wetsontwerp tot verklaring van het algemeen nut der Amsterdam ^ aa"leg Van een sPoorweg van Zaandam naar

Motie van den heer Insinger, ten doel hebbende, de kamer te doen verklaren, dat de zuidelijke verbinding boven die, welke in het ontwerp werd voorgesteld, de voorkeur verdiende.

Ik acht het eene schoone, benijdenswaardige taak van den

Sluiten