Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zooals slechte regeeringen, en, ik zal er bijvoegen, zoo als veelal experts, bang voor regeling bij de wet.

J3ij die vooruitzichten zal ik in de begrooting berusten, al schijnt zij mij, een leek, die eigenlijk geen recht van spreken heett, te hoog.

Regeling van werkzaamheden. Over het nul van avondvergaderingen.

liet voorstel tot het houden eener avondzitting wordt gedaan ten einde tijd te winnen. Zijn avondzittingen het middel daartoe V Mij dunkt, neen. Alleen uitoefening van de deugd der onthouding kan ons doen vorderen. Avondzittingen zijn het middel om de reeks van redevoeringen, waarvan de eene de andere wekt, niet voor de Kamer maar voor het Bijblad gehouden, te verlengen. Ik meen derhalve aan de Vergadering in bedenking te moeten geven om het voorstel van den geachten voorzitter niet aan te nemen.

21 Februari. Wanneer aanleg van een te coneessioneeren werk verandering van staatswerken noodzakelijk maakt, wie moet de kosten dier verandering dragen ?

I.ene motie van den heer de Roo van Alderwerelt stelde de vraag gedeeltelijk aan de orde. Zij gewaagde slechts van den aanleg van te coneessioneeren spoorwegen ten gevolge waarvan verdedigingswerken zouden moeten worden veranderd. De heer de Roo verlangde de kamer te doen uitspreken, dat „bezwarende voorwaarden welke met het oog op 's lands verdediging aan het verleenen van concessien voor den aanleg van spoorwegen worden verbonden, alleen dan gesteld mochten worden, wanneer door den aan te leggen spoorweg, rechtstreeks en onbetwistbaar, schade wordt toegebracht aan bestaande verdedigingswerken, in welk geval de schade door den concessionaris behoorde te worden hersteld."

lwee opmerkingen. De mooie en gewichtige vraag, waarop door de motie geantwoord wordt, is een stuk van de algeuieene vraag: wanneer aanleg van een te coneessioneeren werk verandering van Staatswerken noodzakelijk maakt, wie moet de kosten dier verandering dragen? Er zijn vele Staatswerken buiten die van militaire verdediging; op het gebied van waterstaat doet zich gelijke vraag niet zeldzaam voor. Een ander voorbeeld. Stel de spoorweg door Rotterdam wierd niet van Staatswege, maar by concessie aangelegd, wie zou een nieuw postkantoor hebben moeten betalen ? Ik zou dus wenschen, dat de vraag, welke de heer de Roo voorstelt op te lossen, in samenhang met de alsemeene vraa<>" wierd behandeld.

Over de vraag, zooals zij thans gesteld wordt: wanneer verdedigingswerken veranderd of nieuwe aangelegd moeten worden ten gevolge van een te coneessioneeren spoorweg, wie moet de

Sluiten