Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MINISTERIE.

Tweede kamer. 28 Februari.

Een woord van inleiding.

Het ministerie-van Bosse-Fock was na eene werkzaamheid van twee en een half jaar ontbonden. Reconstructie was beproefd, doch onmogelijk gebleken; oude veeten deden zich nog te zeer gelden. Eindelijk was Th. opnieuw met de vorming van een ministerie belast. Op 4 .Tanuari aanvaardde het nieuwe kabinet het bewind. Den 28sten Februari kwam de tweede kamer weder bijeen.

De gebeurtenissen der laatste jaren hadden bovenal de noodzakelijkheid, tot verbetering van onze weermacht over te gaan, aan den dag gebracht. Het ministerie kwam dan ook „met het geweer op schouder" de kamer binnen.

Mijnheer de President, een woord van inleiding; niet om liet Ministerie in te leiden; het nieuwe Ministerie bestaat grootendeels uit oude kennissen der Kamer: zij weet wat zij aan ons heeft. Wij hebben ook geen nieuwe politiek in te wijden; wij hebben eene bekende politiek voort te zetten. Een woord over hetgeen wij ons eerste werk achten.

Met de Kamer staan wij, in een moeilijken tijd, voor eene groote taak, die niet op eenmaal te volvoeren is. Wij denken die, met den beschikbaren tijd en onze krachten te rade gaande, naar eene zekere volgorde over deze en de aanstaande zitting te verdeelen. In den tijd, die na de vaststelling der begrootingen ten behoeve van den dienst hier te lande, in Oost- en West-Indie, van de tegenwoordige zitting zal overblijven, zullen wij u noch met den census noch met het hooger onderwijs bezig houden, eene andere zorg heeft voor het oogenblik den voorrang; de plicht, dien de gebeurtenissen der jongste jaren ons opleggen; de plicht om de middelen onzer verdedigbaarheid meer en meer te verzekeren; het Ministerie legt zich toe om de ontwerpen van inrichting onzer defensie, van herziening der militiewet, van nieuwe regeling der schutterijen, van eene, in vele opzichten daarmede samenhangende, herziening van ons belastingwezen tegen de aanstaande zitting voor liet overleg met de Staten-Generaal rijp te maken. In de tegenwoordige zitting zijn ontwerpen betreffende eenige gewichtige tractaten, de tienden, de rechterlijke organisatie en het Indisch tarief

Sluiten