Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ ® belangrijke rede van den geacliten spreker uit Assen den ieer Smidt, moet ik verzoeken voor het oogenblik te moiren voor 1'Hgaan. De geachte spreker heeft twee circulaires, die ik niet ken

wn.r 701? ï te Leeuwarden en te Gorinchem, ingeroepen' waarvan ik wel gehoord heb, maar die ik evenmin genoeg® keJorn e antwoorden. Ik verzoek dus diligent verklaard °te worden Ik < mi] die circulaires en de aangehaalde gevallen laten voorleden en dan bij een of ander artikel dezer begrooting, - de dËSïè

oTdeiTteè^erdenÖredeheden ^ T ^ gelegenheid waarnenien „ oeeerden. redenaar nnjn gevoelen mede te deelen.

-.00 wensch ik ook op het bezwaar van den heer Hoftïnan teru.r

te komen, wanneer de afdeeling Onderwijs aan de orde y-il /iin°

met om het beginsel van den g°eachten spreker, dat hetX?is'

taSS nóg SET 'e Weilerl'iS8c" dat ki «n

(kosta ™ " i—

Jg7ntmenten der provinciaIe ambten«ren. Aandrang tot ver-

Misschien herinnert zich de Kamer, dat ik vóór zes of zeven ja. en toen de tractementen van de ambtenaren bij de departementen

verklaafd^dTt w""' °piY.eUW b^onnen geregeld te worden, heb ei Uaard, dat, wanneer die regeling ten einde was "ebracht liet

onderzoek aan de beurt zou zijn, of de bezoldigingen, aanTambtezif waren. pr0Tlnciale g"ffien toegelegd, konden blijven zooals

Ik ben afgetreden, voor dat de geheele regeling van de tracte''<;" Un| der a™btenaren bij de departementen van algemeen bestuur voltooid was Daarna heeft een ander en een goed denkbeeld maai' dat hetgeen ik gezegd had in overleg te zullen nemen buiten sloot 11 jovenhand gekregen, dat namelijk niet gestreefd moet worden' naar eene andere verhooging dan die het gevolg kon wezen van vermindering van liet getal ambtenaren. Dat ik nu bij deze be<'roo-

verHar°g ^ "T heb geSeven aan na<kre overweging van mijne vinden I'i T 1° T JMr afgdegd' zal -der begrijp^k

voorgeschreven had! £ Tet^n ^^elchS teunS

zaak nagegaan zal worden. ° °

•ie»*»!'1"""8 over "" ,ijHe het

Jsssg. ^k,t' "u"ste"™v»eo™ ™

Sluiten