Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der wetgevende macht, den vorm eener wet had, of op hetgeen onder onze tegenwoordige instellingen die eigenschap bezit?

Toen ik van de transactie tusschen gewaande strijdige belangen, door den geachten spreker in 1867 beproefd, gewaagde, was "liet niet oui een verwijt te doen. Ik geloof, dat de generaal Delprat en anderen volkomen gelijk hebben, wanneer zij beweren, dat juist de Alblasserwaard bij eene watervrije bedijking van de Nieuwe Merwede het grootste belang heeft. Maar ik had aan te toonen, dat de spreker, die eene wet noodig achtte om het Staatsbesluit van 1805 af te schaffen, de dijkshoogte, ten gevolge daarvan bepaald, zelf, en terecht, in 1867 overschreden had.

Artikel 88bis. Uitbaggering van het zwolsche diep.

De vorige minister was op weg, met de maatschappij eene overeenkomst te sluiten, ten einde de aangelegenheid van het zwolsche diep te regelen. De minister Th. neigde echter tot intrekking der concessie met overneming van de werken bij het rijk. Ten einde, zoolang de zaak nog niet geregeld was, in de belangen der vaart en schipperij te kunnen voorzien, was een post voor uitbaggering van het diep op de begrooting uitgetrokken.

De heeren Storm van 's Gravesande en Stieltjes hadden de plannen der regeering aan critiek onderworpen. Zij waren van oordeel, dat de overeenkomst behoorde te worden gesloten.

Het betoog van de twee krachtige advokaten der nalatige Maatschappij verrast mij. De zaak is hier meermalen en zeer uitvoerig behandeld en hetgeen toen tegen de Maatschappij is aangevoerd, vond wel bij eenige Overijselaars, leden der Kamer, tegenspraak, maar voor het overige zoover bleek toestemming.

„Waarom de overeenkomst, door mijn ambtsvoorganger met de Maatschappij voorbereid, niet gestand gedaan?" De opvolger ma<* dat niet doen dan zoo hij het in 'a lands belang acht.

„De schippers zullen lijden." Neen; zij zullen niet lijden. Of zullen zij minder lijden zoo de overeenkomst gesloten wordt? Dan zal immers moeten gebeuren hetgeen in allen gevalle gebeuren moet, en niet in eenige dagen, niet in eenige maanden, niet in een jaar geschieden kan. Het geheel bedorven vaarwater, gevolg van verwaarloozing der Maatschappij, zal moeten hersteld worden in goed vaarwater. Daarmede moet men beginnen.

„Uitbaggering zal niet helpen", zegt men. Zoo mijne berichten juist zijn, moet uitbaggering gebeuren ook al worden de dammen opgewerkt. Of het opwerken der dammen een doeltreffend middel zij, of daarmede eenige wezenlijke verbetering van het vaarwater, door duizenden schepen bevaren, bereikt zal worden, of men na eenigen tijd nog tevreden zal zijn, wat den bodem betreft, met ophooging der dammen, ik durf dit niet beslissen, maar zeker is het dat zonder uitbaggering geen verbetering mogelijk is. De geul tusschen de leidammen is verondiept door het wegslaan en wegvallen dier leidammen. Uitbaggering zal dus in elk geval met

Sluiten