Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik kan de vraag van den heer Stieltjes op dit oogenblik niet beantwoorden.

Ik was nog niet zoo gelukkig als hij. Sedert mijne aanvaarding, sedert jaren zelfs, heb ik niets van het Kanaal door Holland kunnen zien. Omtrent het dichten van de Zuiderzee en lozing op de Noordzee durf ik thans niet met genoegzame kennis der feiten spreken. Zijne bedenkingen, ook die omtrent het geheele plan, vooral wat de afwatering betreft, zal ik natuurlijk onderwerpen aan degenen, die mij advies te geven hebben. Ik ben onder den indruk, dat de zaakmet de onderscheidene waterschappen reeds vóór jaren geregeld was. Heeft zich echter in de jongste jaren daarbij eene andere wijze van zien, eene andere reeks van belangen doen gelden? Ik durf liet niet te zeggen. Ik ben nog te weinig onderricht; deze zaak is sedert Januari minder dan vele andere onder mijne oogen geweest.

Misschien bedrieg ik mij niet, zoo ik vermoede, dat de geachte afgevaardigde door zijne tegenwoordige kritiek de wijziging voorbereidt, die hij in de werken van het kanaal zou wenschen te brengen, bij de uitvoering van zijn groot plan van droogmaking van het zuidelijk deel van de Zuiderzee.

11 Mei. Artikel 112. Kosten van het toezicht op de spoorwegdiensten. Spoorwegbelangen.

Speciale tarieven.

Gebrek aan materieel bij de exploitatie-maatschappij.

Staatsexploitatie. Spoorwegexploitatie van alle lijnen in één hand.

Aansluiting te Utrecht.

A erhoogde vracht der expres-treinen op den rijnspoorweg.

Nauwkeurigheid van vervoer en bestelling.

Brug over de Dieze en den parallelweg.

Werking van de wet van 1859.

Ik behandel in de eerste plaats het laatste thema der geachte sprekers: het verkeer tusschen de haven van Harlingen en Twenthe.

Vooreerst het tarief no. 1(3, dat, een oogenblik in zijne algemeene werking geschorst, nu hersteld is.

Het is niet volkomen juist hetgeen de heer de Roo in zijne laatste rede zeide, dat dit tarief oorspronkelijk voor het vervoer naar Duitschland bestemd was. Terecht heeft de heer van 's Gravesande de missive aangehaald, waarin de motieven van het voorstel, in 18G8 aan de Regeering van wege de Maatschappij van Exploitatie ingediend, ontwikkeld werden. Begunstiging der fabrieken van Twenthe was de hoofdreden. Met zoodanig tarief ben ik niet ingenomen. Over het algemeen schijnt mij op het gebied onzer tarieven zoo al niet anarchie, zeker geene eenheid of vastheid van beginsel te heerschen.

Alle tarieven, op dit oogenblik in werking, zijn, in afwachting eener definitieve herziening, niet dan voorloopig goedgekeurd ; evenzeer de algemeene als de afwijkingen of speciale tarieven, op allerlei aanleiding en onder allerlei voorwaarden ingevoerd. Zoo in 1808

Sluiten