Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te ontvangen, dan wordt uien verdrietig. Maar zijn feiten van dien aard, vooral zoo het vervoer over onderscheidene lijnen loopt, geheel te vermijden V

Indien de geachte spreker nader wil opgeven waarin de „anarchie bestaat, die hij in den dienst van den spoorweg Turnhout—Tilburg, behoorende — zoo ik meen — tot den Grand Central Beige, heeft opgemerkt, dan zal ik zien wat daartegen te doen.

Ik ga andere punten voorbij, waarop reeds door den geachten spreker uit Zierikzee met juistheid is geantwoord. De lieer Bergniann is bijzonder tegen concurreerende Maatschappijen ingenomen. Ziet hij niet de weldaad, die concurrentie overal bewijst, voorbij ? Zjj moge eenige feilen of nadeelen hebben, men vergeeft die gaarne om de veel grooter voordeelen..

De brug over de Dieze en de parallelweg. Ik ken het terrein niet. Maar zooveel ik kan nagaan, heeft men bij het Departement van Binnenlandsche Zaken gedaan wat men kon. Het hoofdgebrek is^ door den geachten spreker uit Zierikzee opgegeven; de dijken zijn te laag; bij hoog opperwater hebben dus de schepen, die onder de brug door moeten, geen vasten koers. Wat heeft men gedaan om daarin tegemoet te komen? Behalve het paalwerk aan e'énen kant — de heer de Willebois wenschte het aan beide kanten — heeft men een wijd uitstekend rennningwerk aan beide zijden der brug gehecht, waar de vaartuigen die bij hoogwater geen vastigheid aan den wal vinden, kunnen aanleggen. Dat, wanneer het water aan of op de djjken staat, de vaartuigen niet altijd in de richting kunnen blijven, en hier en daar wel eens de pijlers raken, is onvermijdelijk. Het Departement van Oorlog ziet tot dus ver in verhooging der dijken bezwaar.

De parallelweg. Die zaak is sedert 18(J9 in behandeling. Op het eind van 1809 is een roep opgegaan, dat de parallelweg rnenschenlevens had gekost. Men is toen aan het zoeken gegaan naar de dooden, maar niemand heeft ze kunnen vinden, en de geëerde spreker was niet gelukkiger dan anderen. Men heeft — het gebeurde niet onder mijn bestuur, zoodat ik volkomen onpartijdig ben — naar alle zijden geïnformeerd. Op eene klacht van het gemeentebestuur van 's Hertogenbosch, waarin van ongelukken sprake was, werd, bij missive van 12 Februari 1870, een nauwkeurig onderzoek en bericht van dat bestuur verzocht. Op dien brief is nooit antwoord gekomen.

Daarmede wil ik niet zeggen dat de parallelweg niet gevaarlijk zou kunnen zijn. Gaarne wil ik de gesteldheid opnieuw laten onderzoeken. Het uitgewerkte tracé van den weg beschouwende, zou ik dien niet voor bijzonder gevaai-lijk houden, vergeleken met zoo menigen anderen parallelweg binnen en buiten 's lands, die mij veel gevaarlijker schijnt. Men heeft slechts langs den Rijn naar Coblentz te reizen, om een zwaar hoofd te krijgen over de ongelukken, die daar gebeuren kunnen. Doch, al zijn de gevaren, waar-

Sluiten