Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'j

hare rechtsgeleerden voorgelicht, misdoet in den Haag, dit schijnt mg niet juist. '

Artikel 116. Aanleg van staatsspoorwegen. ma^en^6 t0eSttm<1 Van den toeSang naar het station te Gelder-

Ik durf niet met zekerheid te zeggen of men in de laatste jaren getrouw gebleven is aan het beginsel, dat het mijne was; de toegangswegen tot de stations worden gemaakt van Staatswege, maar het onderhoud komt ten laste der gemeenten. Deze toch hebben daarbij voor hare ingezetenen en haar verkeer het meeste belang k zal de zaak, door den heer van Lynden aanhangig gemaakt laten onderzoeken. 00

De gemeente was, antwoordde de heer van Lijnden, tot onderhoud niet in staat, en had ook slechts een zeer klein belang bij den weg. De plaatsing van het station binnen de gemeente had haar toch reeds zeer bezwaard. a

Dit is een geheel nieuw bezwaar. I)e Staat heeft elders juist te strijden gehad met het verlangen van gemeenten, waaraan niet voldaan kon worden, om een station op haar gebied te bezitten. Is de gemeente Geldermalsen met dat bezit ontevreden, dan is dit eene hoogst zeldzame uitzondering; en had men daarvan in tijds hebben g gen' zou men de 8emeente denkelijk gaarne verschoond

De spreker zegt nu, dat de Staat tot het onderhoud verplicht is. Mijns inziens is hij daartoe niet verplicht, maar is het de gemeente. Wat de spreker zeide leidt tot de voorstelling, dat de gemeente te zwaar zal worden gedrukt; zij moet toch, zegt de spreker, een aantal andere wegen aanleggen die naar den toegangsweg zullen voeren, en houdt dus geen middelen over om den toe<ran<rswe<' zelf behoorlijk te onderhouden. Eene gansch andere reden, dan die in eene verbindtenis van den Staat tot onderhoud gezocht wordt Wordt de gemeente te zwaar gedrukt dan zou dit een grond kunnen zijn 0111 haar 111 de kwijting harer verplichting tegemoet te komen: doch van het door mij gestelde beginsel kan ik niet afwijken.

Hasselman viel den heer van Lijnden bij; de heer Sloet van de Beele den minister.

Ik denk als de vorige geachte spreker, en moet vragen, of nu toch de orationes pro domo met al te ver gaan. Men wil op hetgeen , m in het ^ d°or de gemeenten gedragen wordt, eene uitzondering voor Geldermalsen, en wel als recht. Ik blijf bij hetgeen

ik zooeven zeide. Wordt de gemeente Geldermalsen te zwaar gednikt

zij vrage subsidie, maar recht heeft zij niet. Indien men z°ulk een recht erkende, zou men allerwege de bestaande regeling moeten

Sluiten