Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geval aannemelijk. Het ware onrechtvaardig, meer geld ter beschikking te stellen omdat elk jaar opnieuw, zonder nieuwe gronden gedrongen wordt. Mij dunkt om het amendement te kunnen verdedigen, zou men gansch andere redenen, dan een jaarljjks herhaald verlangen, moeten bijbrengen, en in staat zijn aan te toonen, dat de provincie Gelderland in een exceptioneelen toestand verkeert.

Het amendement van den heer van Kuyk werd met 46 tegen 16 stemmen afgekeurd.

Beraadslaging over de vierde afdeeling (medische politie).

Misbruik van kinderarbeid. De heer van Houten, zich beroepend op een votum, in de vergadering van de vereeniging voor staathuishoudkunde en statistiek uitgebracht, drong aan op wettelyke regeling ter beteugeling van het kwaad.

De omvang en de beteekenis van deze vraag zijn van dien aard, dat eene discussie, geëvenredigd aan de waarde van het thema, bij de Staatsbegrooting niet wel eene plaats vindt.

De geachte sprekers hebben mjj evenwel genoegen gedaan dit punt ter sprake te brengen, nadat mij reeds de gelegenheid gegeven was om mijn voorloopig advies bij de Memorie van Antwoord aan de Kamer te onderwerpen.

De heer van Houten, die eene wetgevende regeling voorstaat, belijdende dat hij lang geaarzeld heeft, kan het den Minister niet ten kwade duiden dat hij niet zoo voetstoots besluit, noch dat hij meer tegen dergelijke wetgeving opziet, dan een congres van staathuishoudkundigen. De Minister heeft, ter oplossing van zulke problema s, andere punten te bedenken, dan waarmede congressen zich behoeven bezig te houden.

Eene eerste vraag: bestaat er volstrekte noodzakelijkheid? Niemand zal toch verlangen, dat eene wetgeving van dezen aard worde voorgesteld of aangenomen zonder noodzaak.

Voorts, hoe te regelen? Een congres heeft zich daarover niet veel te bekommeren.

Ten derde dient de Minister de middelen te beramen en te verzekeren, om de regeling te handhaven.

Hij heeft eindelijk de gevolgen voor de maatschappij wel te berekenen.

Wat mij betreft, ik durf nog geen besluit aan de Vergadering mededeelen. Ik zeg niet, dat het in mijn geest onmogelijk zal wezen zekere regelen bij de wet vast te stellen, maar ik waag ook niet stellig te zeggen, dat ik ze zal kunnen voordragen.

Terecht hebben de geachte sprekers herinnerd, dat wij in een gansch anderen toestand verkeeren dan de meeste andere landen, waarin dergelijke maatregelen genomen of beproefd zijn. Fabriekskinderen in den eigenlijken zin van het woord is hier te lande een exceptioneel klein gedeelte der bevolking, rari nantes in gurgite vasto. Doch wanneer men aan regeling denkt, dan moet men aan kinderarbeid die ruime beteekenis hechten, waarin de geachte eerste

24*

Sluiten