Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wij zullen", zegt de spreker uit Deventer, en nu is zijn finantieel hart wel wat al te zeer den geest en het hoofd meester, „wij zullen, wanneer de Minister in den loop van het jaar subsidie geeft, voor een fait accompli staan."

Gesteld dat de Minister uit dezen post eene uitgave doe en bij de volgende begrooting rekenschap van de besteding geve waaruit blijkt, dat drie honderd gulden niet doeltreffend gebruikt zijn, dan zullen de Staten-Generaal denkelijk voortzetting der uitgaaf aanstonds stuiten.

Het is, meen ik, plicht, wanneer op eene andere wijze in hetgeen volstrekte behoefte eener gemeente is, niet kan worden voorzien, tegemoet te komen van Staatswege. Zoo eene gemeente niet alleen binnen hare grenzen, maar in den geheelen omtrek, van geneeskundige hulp verstoken, de middelen niet bezit om zich die te verschaffen, wat zal de Regeering, om bijstand verzocht, doen V Zij zal de financiën der gemeente laten onderzoeken. De gemeente kan misschien f 300 geven, maar daarvoor is geen arts te vinden; indien nu het Gouvernement f 200 daarbij geeft, neemt wellicht een medicus aan.

Is hierin aan zoodanige Staatszorg te denken, die zich zou toeleggen, alle gemeenten van geneeskundige hulp te voorzien? Ik moet mij zeer onduidelijk en tegen mijne bedoeling hebben uitgedrukt, indien ik eenige aanleiding tot dergelijke opvatting gaf. Neen; maar wanneer ik in sommige provinciën streken zie met weinig communicatiemiddelen, waar in een grooten omtrek geneeskundige hulp onbereikbaar is, dan acht ik de Regeering inderdaad verplicht daarin te gemoet te komen.

Communicatiemiddelen: dat is ook een punt van gewicht. De spreker noemde Limburg. Die lang gestrekte provincie heeft wel het kleinste getal geneeskundigen vergeleken met de bevolking, doch daarentegen gemakkelijke communicatien, zoodat geneeskundige hulp minder onbereikbaar is dan soms in andere provinciën. Is er in eene spoedig te bereiken stad een medicus, wien zal het in de gedachte komen, in den plattelandsomtrek een geneeskundige te helpen aanstellen?

Ik meen mijn plicht te hebben gedaan. De Kamer beslisse.

Als de staat — vroeg de heer van Delden — zich met den geneeskundigen dienst in de gemeenten ging inlaten, moesten dan de provinciën niet evenzeer helpen?

Opnieuw rees het bezwaar, dat geene gemeenten bij name waren genoemd.

Wat de laatste vraag betreft, dat provinciale hulp voorwaarde zij, deze is alleen wettelijke regel voor subsidien aan gemeenten in zake van lager onderwijs. Een algemeene wettelijke regel dat geen subsidie gegeven wordt zonder dat de provincie ook subsidieere, bestaat niet. Doch de Minister is zeer terughoudend en streng, wanneer de provinciale Staten niet medewerken.

Sluiten