Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uTzon Zf." drt0m,'°'f in staat te zijn ?

ik zou met een deskundige de zaak moeten opnemen of een iiiL

Zorruïtel ^ h6t ^ b6tr0kke"' «WdigeX L ^X

Ult .te bre"gen over den korteren tijd waarin het werk

ik t'm lipf "l wn6r W,°rden volvoercl- Het werk is aangelegd vóór k aan het hoofd stond van het Departement. Kan het nu bij den

aan eg, dien liet gekregen heeft, meer bespoedigd worden ik zal

daarvoor gaarne doen wat ik kan. Maar Ldat de^e en «ene al

lokille aut°riteiteu, die natuurlijk ongeduldig n dat bespoediging mogelijk is, kan ik dat nog niet zoo voet? stoots aannemen Men geloove toch niet, dat het bestuur dier wei ken alleen in handen van één ingenieur is. Die ingenieur wordt •* ij en aanleg en bij de uitvoering gecontroleerd door de in^e

hétaDeDartemerenen ^ gecontroleerd worden door

Depaitement van Binnenlandsche Zaken. Zoo is er wel deseliik

Se mJTt itS?""" """ "" Pe"00"- He> is "St *

eerste maal dat ik klachten over vertraging verneem; doch wanneer , onderzocht werden, bleek de ongegrondheid, en dat het „S oj,ehjk was geweest het werk te verhaasten. Iemand, die zulke werken bezoekt met den wensch, dat ze liever morgen dan over-

daaroni niet d 1'TT ^ V001'waarden licht voorbij. Ik ze<' daarom met, dat de tegenwoordige klachten ongegrond z'iin maar

i mag ze niet voor gegrond aannemen alvorens eene op/ettelijke enquete daarover heengegaan zijn. op/eueiijke

„De buitenhaven moest eene grootere diepte hebben." Het ant-

Z' 'h<*T,L„ T''ie i3 ™" de ingenieurs niet aanleg en (Erectie men, de zaak was vóór mijne aanvaarding vastgesteld on, op de groote uitgaven ,00r de spoorwegen e«%a,r tonte beknibbelen, zich met minder diepte willen vergenoegen ? Ik twijfel daaraan. Bi, mi, bestaat die zucht zeker niet; ik zal -erust meer vragen, wanneer het noodig js Mati-nn- ,)it ' f ;i ™ ei

afoevaavd.Vrdfl „Jf h „ ° , 'olnot "ït geel ik dengeachten dtgevaardigde uit Hooin gaarne toe, moet ook hier worden betracht •

maar bij een groot werk dat, eens aangelegd, op den duur goed moet zijn en voor lang dienen, te letten op een paar L "elffop een paai milhoen, zou onverantwoordelijk zijn. En het .^ldt hier

Srienlr '' Diet 31166,1 V°°r de ^°nenlandsche commuïcatie maai voox de communicatie met de wereld. Is het nu

noo ïg, met over vijftig of over honderd jaar, maar kan het

noodig zyn binnen korter tijd, dat de buitenhaven meer diepte

verkrijge n Mijnheer de President, ik beloof, dat ik Ct zal laten

onderzoeken; en, is liet noodig, of het nog gebeuren kunne Wit

de bazaltfundeenngen betreft, schijnt het °niet, dat die bij meer

\erdieping bezwaar opleveren; wellicht zou men verlangen 'dat de

dorpel van de sluis, nu gelijk met de diepte die men aan de buiten!

ik'"zal M t06fe nf; JnsoelÜks verlaagd wierd. Met één woord ik zal laten onderzoeken, of men voldoende redenen heeft om tè volharden in het beweren dat de ontworpen diepte voor de gewone atoombootvaart nog lang voldoen zal. °

Sluiten