Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het tweede deel zijner rede vraagt de spreker, of de soliditeit der brug wel verzekerd is. Indien ik twijfel koesterde, zou ik mijne uitnoodiging van zoo even intrekken. Ik heb niet de minste reden van twijfel. Te vragen of de soliditeit van de brug wel verzekerd zij, is vragen, of het werk wel gelukt zij, en, is het niet gelukt, dan z.ijn eenige millioenen weggeworpen. Heeft de geachte spreker redenen van twijfel of ongerustheid, hij legge ze voor: hij zal mij en de publieke zaak verplichten, en zijne redenen zullen aan het meest nauwkeurig onderzoek worden onderworpen.

De lieer van ï\ispen scheen nog niet genoegzaam gerustgesteld.

Was de brug tegen den stroom bestand?

De rede van den heer van Nispen heb ik zóó verstaan: „wij, het pansche publiek, zijn met het gereed komen van de brug over den Moerdijk uitstekend ingenomen. Maar is het werk wel soliede ?" Tk weet daarover niet meer te zeggen dan ik reeds zeide. Voorzorgsmaatregelen, zoo als de geachte spreker uit Steen wijk herinnerde, zijn genomen; en wat den stroom op den duur betreft, die zal eerst in verband met de normaliseering van het benedendeel der Nieuwe Merwede te leiden zyn.

Wat het beschikbaarstellen van de brug van de zijde des aannemers aangaat, kunnen, geloof ik, de noodige maatregelen aan de Regeering overgelaten worden.

Ik heb den heer van Nispen geantwoord, dat ik hoopte dat de brug in December berijdbaar zou wezen. Maar ik durf nog geen bepaald tijdstip voor de opening van den publieken dienst aanwijzen. JNatuuilijk zal dat tijdstip niet langer uitgesteld worden dan noodzakelijk is, maar men bedriegt zich licht, wanneer men meent dat binnen^ weinige dagen na de eerste proefneming een geregelde dienst mogelijk is: maatregelen, vooraf te nemen, vorderen soms langer tijd dan het publiek voorziet.

Uit de memorie van antwoord bleek, naar het oordeel van den heer Heemskerk, geenszins, dat de regeering iets tot spoediger oplevering van de brug in het werk had gesteld. Integendeel: in de troonrede was de oplevering tegen het eind van het jaar in het vooruitzicht gesteld; de memorie van antwoord daarentegen gewaagde van Mei 1S72.

Kon de regeering de rapporten omtrent den invloed van den stroom op de fundeeringen niet openbaar maken?

Een onverwachte uitleg van de Memorie van Antwoord. Heeft de Regeering in die Memorie de quaestie opgeworpen, of zij de zaak met den aannemer zou kunnen vinden? Integendeel; hetgeen de heer Heemskerk daaruit aanhaalde, wil niets meer en niets minder zeggen dan hetgeen in de woorden ligt. Men denke aan den Sloedam, zoo veel vroeger gereed gekomen dan bepaald was. Niets anders wordt in de Memorie gezegd; en in den regel is liet vroeger gereed zijn in het belang van den aannemer zeiven.

Sluiten