Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik ben met voor verhooging", zegt de spreker. Verhoogiug is ook nog met ter sprake. Het subsidie, meent de redenaar, moet met verhoogd worden, omdat, bij verhooging de Staat zou verplicht zijn tot tusschenkomst en zich mederegeling voor te behouden • het geneeskundig onderwijs te Amsterdam moet, naar zijn oordeel zooals het nu bestaat, eene gemeente-instelling blijven.

Of mederegeling juist het noodzakelijk gevolg van subsidie zij, weet ik met. Het werd te voren zoo begrepen: geld, zeide men, geeft recht. Draagt de Regeering bij, dan heeft ze ook gezag.

ze stelling kan somtijds te pas komen, in zooverre de Regeerin»' verantwoordelijk is voor het juiste gebruik dat van het subsidie gemaakt wordt, Maar als beginsel geef ik de stelling niet toe. Ik beweer, dat de gemeente, de provincie, eene particuliere vereeniging 111 den regel vrij moeten blijven, gelijk ze waren vóór het ontvangen van liet subsidie. Natuurlijk kunnen bijzondere omstandigheden uitzondering raadzaam maken.

De geachte spreker echter heeft iets anders op het oof: hij wil, bg de aanstaande regeling van het liooger onderwijs, de <?eneeskundige school te Amsterdam onder de Rijksinstellingen trekken. Hoe ï Als laatste sport op de ladder van het universitair ouderwijs, als ecole de perfectionnement, in de hoogere beteekenis van liet woord.

Een denkbeeld meermalen ter sprake gebracht. De «reaclite spreker kan zich herinneren, dat ik steeds ilie hooge bestemming aan eene inrichting te Amsterdam, gemeentelijke of Rijksinstelling^ toewenschte; zoodat zij, die belet wierden naar Parijs, Praat', Weenen of Berlijn te gaan, daar vonden hetgeen ze elders niet konden zoeken.

Voor zooverre ligt het denkbeeld dus wel in den geest van den Minister. Maar behoeft daarom de Amsterdamsche instelling op te houden gemeentelijke instelling te zijn?

Het gevolg van de aanneming van het advies van den geacliten spreker zou vooreerst wezen, dat de tegenwoordige geneeskundige school eene groote verandering moest ondergaan. Zij is voor volledig natuur- en geneeskundig onderwijs, van de eerste beginselen at, ingericht; zulke instelling is iets anders dan eene école°de perfectionnement. welke de geachte afgevaardigde als de hoogste sport op de ladder van het universitair onderwijs voorstelde; °hare uitbreiding tot alle vakken van natuur- en geneeskundig onderwijs ware voor dat doel eene nuttelooze bagage.

Is nu Amsterdam genegen om hare instelling uitsluitend als ecole de perfectionnement in verband met de universiteit te regelen V Dat zou eene eerste vraag zijn.

Eene tweede vraag: zouden wij voor de zaak winnen, wanneer men, ten einde daar eene Rijks école de perfectionnement te hebben, de instelling uit handen der gemeente nam, waarbij dan het gelieele Athenaeum groot gevaar zou loopen om te vallen?

Die vraag verdient wel overweging wanneer het thema ernstig

Sluiten