Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 r r, W°r?en ^'vonden. Ik hel, gewezen op de regeling en

Hls beTrpff e Spreker d:it ver8taan? Als de matericele regeling,

als betreffende de voorschriften aangaande de oproeping der kiezers

wetten? Neei^M"8 iS ^ ^ doe^

etten. Neen, Mijne Heeren, het doel is de regeling van politiek

™:tUUr- r'e reg8ling iS de Wdzaak- De stemming de ver, ' " /S ecnvoudig een middel om tot dat bestuur, op die wiize gericht, te geraken. Wanneer dus in de troonrede gezegd word dat de werking van de wetten, voor zooveel die tot dusverre kon'

is daar ^ d°el Van den wctSever beantwoordt, dan

gedoeld. °ndCrheld °P die reSeliDg> Aie inrichting van bestuur

he-irt T"eker Zal het mij ten g0ede h0Udcn' WiUincer ik hem

heeft willen lhm Zljn<\Cerste rcde deze woord™ van de troonrede

vTnB^l^SÏÏTï 8 re l0UtCre mededeelinS van den Minister ni.enlandsche Zaken, afgezonderd van het Gouvernement ifre

VO° de" K°t«. "<• "<* M » v,„

Koning, wïïci™.' ""'0rdCn ^

iï^Tnl ™° 2ijne,r"l.e ~ e" M " "Ct P»°> ™««ïïtd 117k 2 V aanda°h' mr°ep - hoeft de

woord 'zou ïntP CT C10 zoogenfamde homogeniteit nog dikwijls het •i i oeten voeren, eer ik den indruk had uitgewischt dien

Jk, bij eene gelegenheid kort vóór de sluiting, 0p vele leden v'an de

tZ'I Tl17l'',0p/',fc lcde°' he«fl ''5 weLv„Ige»,°oZ„t

-e-ichten soreïr lederv°or zich moct "preken. Ik antwoordden

doelde deintT Seweest is de indruk, dien ik be¬

doelde, de indruk beantwoordende aan hetgeen ik heb gezegd dan

wensch ik dat die blijve, dan wensch ik dien volstrekt niet uit-ewischt

*>™ één JiS „ai vet o T heeft willen aansprakelijk stellen voor het ontwerp van

heb ik dit 6n V,!rfderillg' dat toen was ingediend, dan

spreken - ï « ^ het D°g ~ ik wil ^^artig

naar lust en wJTï perS00nlljken aanvaI> als een middel om dezen

£ sïïir r ^ * r:nCarx°

Opraak is. "iVveïrouwde °^..de.^orwaardcn der handeling, waarvan de zaak heeft I I u? J D°g vcrtrouw, dat ieder, die over

eene ^tiet ~ ™

Sluiten