Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geene vrijheid kunnen schenken, maar alleen beloven. Indien ik tot dusver had gehandeld naar het advies van den geachten spreker ik geloof dat de vreugde over de verkregen vrijheid, en ik zal mij aanmatigen die eene nationale vreugde te noemen, niet zoo groot zoude wezen als wij zien. Hij meent, dat nu zelfs geene belofte van vrijheid te erlangen is. Zoo de geachte spreker daardoor, is te leur gesteld

ik hoop hem niet te leur te stellen bij het voordragen eener wet op net onderwijs. r

De geachte spreker heeft gewaagd van het recht van opvoedin- der kinderen. Hier is geen sprake van opvoeding, maar van onderwijs het 18 nuJne meening, dat men het recht moet hebben, om wanneer men aan zijne kinderen een godsdienstig onderwijs wil geven ze te zenden op scholen, met dat doel opgericht. Dit is mijne méenin<r zonder nu eemgszins te willen beslissen, of die scholen heilrijk zullen zijn en tot verbetering van het lager onderwijs leiden. Dit is eene andere vraag, maar vrijheid om ze op te richten moet worden verleend De geachte spreker heeft mij gezegd, dat ik onder de heerschappij ben van beginselen, die mij, ondanks mij zei ven, tot onverdraagzaamheid brachten. Ik wenschte dat hij mij die beginselen, welke eene zoo verraderlijke kracht op mij uitoefenen, nader leerde kennen.

Hij heeft sommige leden van deze Vergadering opgeroepen, en hen gewaarschuwd tegen hetgeen, volgens hem, mijn streven is, namelijk een algemeen christendom. Een algemeen christendom, Mijne Heeren P ecgt juist niet hand aan hand te gaan met onverdraagzaamheid j en algemeen christendom, indien ik mag onderstellen wat de spreker daaronder verstaat, zal niet beletten hetgeen ik wensch, dat ieder christen zijne kinderen late onderwijzen zooals hij wil.

/ October. Men wenschte bezuiniging te brengen in üe hooge kosten die de uitgave van het Bijblad (met <Je daaraan toegevoegde Bijlagen), dat g'ratis aan de inteekenaren o,> de Staatscourant werd verstrekt, vereiscl.te De commissie voor de stenographie prees daartoe in een door haar uitgebracl.t verslag het volgen! denkbeeld aan. „Het zou daarin bestaan", schreef zij „om van de stukken, die voor de Staten-Generaal worden gedrukt niets meer in het Bijblad op te nemen, dan voor het goed verstand van het verhandelde m de Kamer volstrekt noodig is, en zich dus te bepalen tot het ïnlasschen in het verslag van het verhandelde van den tekst der wetsontwerpen en amendementen: maar daarentegen al de stukken, die thans op last der Tweede Kamer worden gedrukt, in hunnen oorspronkelijke!! vorm tegen eenen zeer geringen prijs, algemeen verkrijgbaar te stellen." Voortaan ZOU dan omtrent de parlementaire stukken in het algemeen geschieden wat s vorigen jaars ten opzichte der staatsbegrooting gebeurd was. De hoer

Metman w.lde, dat de Kamer zich met het voorstel der commissie zoude vereenigen.

De bewoordingen van het voorstel van den geachten spreker uit Gouda, den heer Metman, hebben mij in het onzekere gebracht, of

Sluiten