Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeten bezoeken, omdat zij in de gebouwen, aan dezen weg gelegen, iets te verrichten hebben. Men zon door de sluiting voor de ingezetenen der residentie een groot ongerief te weeg brengen; een ongerief dat de Staat zeker niet kan willen berokkenen.

Aanmerking op verrichte reparatie» aan liet gebonw der kamer en aan dat van liet ministerie van oorlog.

Ik herinner mij niet, dat mij ten aanzien van eenig publiek gebouw een bestek van reparatiën is voorgelegd, waarin sprake was van het afbikken of verven van den hardsteen. Zoo ik dat in de verte in het oog had gekregen, er zou daarop van mijne zijde aanmerking zijn gevallen. Maar hetgeen de geachte spreker gezegd heeft, is genoeg om mijne aandacht daarop te vestigen. Ik zal daarnaar onderzoek doen.

Art. 91. Verbetering der rivieren en onderhoud en herstelling van de rivierwerken /' 457,382. De lieer Schiller bestreed het aangenomen stelsel van verbetering. Men kon, zei hij, veel meer nut trekken van het personeel van den waterstaat, zoo men, bij eenheid in hoofdleiding, naar vaste beginselen werkte. Thans wisten de beambten veelal niet wat hun te doen stond. Men had de voorstellen van de inspecteurs niet zonder verder onderzoek moeten volgen; eene goede algemeene rivierverbetering was naar de wijze van werken, welke men volgde, onbereikbaar. I)e regeering had nader advies, buiten «lat van de twee inspecteurs, moeten inwinnen. Splitsing van liet artikel. IJseloevers. Lijnpadim. „Onder het voorgeven van bezuiniging", zei de heer IJuHert, „wenseht de regeering er toe over te gaan, om den Hijks-stooinsleepdienst te „doen vervangen door lijnpaden"; maar, zoo dit in de uitvoering al mogelijk was, het zoude hooge uitgaven vorderen. Halen van grindzand. In hoeverre is schadevergoeding aan particulieren, waar zij ten gevolge van publieke werken benadeeld worden, noodig?

Bij de beraadslaging over artikel 91, meen ik in de eerste plaats de bedenkingen te moeten opnemen, gemaakt tegen het stelsel van rivierverbetering; bedenkingen, inzonderheid geopperd door den geachten afgevaardigde uit Noordbrabant.

Indien die geachte afgevaardigde heeft gezegd, dat er onverschilligheid, werkeloosheid bestond ten aanzien van een zoo gewichtig onderwerp, — hij heeft zich gehaast er bij te voegen, dat die onverschilligheid, die werkeloosheid niet bestonden bij de Regeering. Ik eigen het mij inderdaad als een titel toe, waarop ik hoogen prijs stel, dat in de laatste twee jaren bij het Departement van Binnenlandsche Zaken, ten aanzien van den Waterstaat, groote bedrijvigheid is ontwikkeld.

De geachte afgevaardigde heeft evenwel, ten aanzien van de wijze van beleid, van werken, aanmerking gemaakt, eerst op de samenstelling, vervolgens op het systeem van het lichaam van den Waterstaat, dat is van het personeel, van de ambtenaren. Hij heeft gezegd:

Sluiten