Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

polderbesturen. En dit is een punt dat heslist zou moeten worden ten aanzien van ieder belang afzonderlijk. Wanneer de geachte spreker ten slotte van die reeks van bedenkingen heeft gezegd: er is ook nu superintendentie van den Waterstaat, dan heeft hij volkomen gelijk. Het Gouvernement zou aan zijne grondwettige verplichting niet voldoen, wanneer het die superintendentie niet liet werken. Maar tusschen die superintendentie en het innemen van alle dijkbesturen voor rekening van het Gouvernement, bestaat een groot verschil.

De geachte spreker heeft gezegd, dat de Minister niet alle punten zijner nota en zijner redevoering heeft toegelicht of bestreden. Het is zoo; ik heb mij niet bevoegd gerekend op die nota terug te komen, noch die te maken tot een onderwerp van discussie, dan in zooverre de geachte spreker er zelf aanleiding toe heeft gegeven. Heb ik ook een enkel punt, door den geachten spreker hier aangevoerd, en dat hij gewenscht had te zien toelichten of bestrijden, voorbij laten gaan, ik vraag hem verschooning; maar ik meende die punten, waarop het inzonderheid aankwam, te hebben beantwoord. De geachte spreker meent, dat inzonderheid niet wederlegd is zijn stelsel van rivierverbetering door parallelle werken. Dit is verkieslijk, heeft hij gezegd, boven stroomafstuitende werken. Ik heb de vrijheid genomen gisteren op te merken, dat het tegenwoordig stelsel van stroomregeling door kribben niet medebrengt het leggen van stroomafstuitende kribben, maar van leidende kribben; kribben, tegenover elkander gelegd, zoodat de stroom wordt geleid, niet gedwongen van den eenen oever te stooten op den anderen. Kribben zijn, volgens den geachten spreker, in het algemeen niet goed, wel parallelle werken. Ik durf nu, evenmin als ik het gisteren heb gewaagd, als deskundige met den geachten spreker over een dergelijk punt twisten, maar ik moet toch tweeërlei inbrengen. 1°. Parallelle werken worden in ons systeem — ik geloof sedert geruimen tijd — alleen tot oeverbezetting gebruikt en niet tot het doel, waartoe de geachte spreker ze wenscht te bezigen. De vervanging der dwars- of perpendiculaire kribben door zoodanige parallelle werken, als hij wenscht, zou eene uitgaaf eischen die, zelfs bij al den moed van den Minister van Binnenlandsche Zaken, om de duurste aller Ministers te zijn, mij niet bereikbaar toeschijnt. 2°. Kribben, zegt de geachte spreker, zijn niet goed, vergeleken met die parallelle werken, en, voegde hij er bij, had men vóór jaren parallelle werken gelegd, in plaats van kribben, men zou nu zeer goede oevers hebben. Hij verliest, geloof ik, één punt uit het oog. Had men vóór honderd jaar het stelsel van den geachten spreker aangenomen, en, in plaats van kribben, parallelle werken gelegd, — maar men had het gedaan gelijk men toen kribben heeft gelegd, zonder samenhang, — gelooft de geachte spreker, dat wij nu eenen normalen toestand zouden hebben? Ware dit gebeurd, ik geloof, onze oevers zouden onherstelbaar zijn bedorven. Daarentegen, de resultaten van hetgeen nu

Sluiten