Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat tot vervaardiging der kaart moet leiden, niet ware voorafgegaan. De leeraar kan nu spreken van de geologie in het algemeen, van de geologie van frankrijk, van Duitschland, van andere landen; maar van ons land moet hij zwijgen. Ik veroorloof mij dus in dit opzicht van den geachten spreker te verschillen. Zal het Nederlandsch onderwijs in de geologie, met betrekking tot de kennis van onzen bodem, vruchtbaar worden, een dergelijk onderzoek, als op de vervaardiging van de geologische kaart moet uitloopen, is, meen ik, voorwaarde. Wanneer dat onderzoek is volbracht, wanneer wij die kaart hebben, al ware het slechts voor sommige gedeelten, dan zal dat onderzoek, die kaart, door het onderwijs meer en meer vruchtbaar worden gemaakt.

Hieraan verbind ik een tweede punt. De geachte spreker merkt aan, dat geologie, mineralogie en geognosie hier te lande zijn verwaarloosd. Ik meen dat zij fragmentarisch beoefend zijn, en wanneer nu zoodanig middelpunt van onderzoek, als thans wordt voorgesteld, eens zal zijn gevestigd, dan zullen de bouwstoffen van onderscheidene kanten toestroomen, en het geheel tot stand zijn gebracht eer dan men wellicht denkt. Zonder zoodanig middelpunt blijft het een van het andere afgezonderd en zonder vrucht.

De geachte spreker heeft ten andere aanmerkingen gemaakt ten aanzien van de uitvoering; aanmerkingen waarvoor ik hem erkentelijk ben en waarvan ik hoop partij te trekken. Ik moet hem evenwel doen opmerken, dat de stukken, aan de Kamer medegedeeld, niet in zich bevatten het besluit der Regeering ten aanzien van de uitvoering. Dat besluit moet nog worden genomen; de uitvoering is nog niet geregeld, en dit zal niet geschieden dan na verzoek aan alle deskundigen om de Regeering met hun advies voor te lichten. Onder de deskundigen, die daaraan zullen beantwoorden, hoop ik ook den geachten spreker uit Warffum te ontmoeten. Hetgeen de onderscheidene rapporten hebben voorgesteld, zal aan hun oordeel worden onderworpen, ten einde op de eenvoudigste wijze tot de beste uitvoering te komen.

De geachte spreker uit Utrecht, lid der Commissie, heeft onderscheiden bezwaren doorloopen, en hij wenschte, dat die voor oplossing vatbaar mochten zijn. Ik zal trachten de oplossing te geven voor zoover zij mij niet toeschijnt reeds gegeven te zijn.

Hij heeft in de eerste plaats gezegd: de vervaardiging van eene geologische kaart wordt aanbevolen in het belang der wetenschap; maar is die wetenschap, die geologie, wel van zoo algemeen belang, dat zij op bijdragen uit de schatkist aanspraak kan maken? Mijne Heeren, het betreft hier niet de geologische wetenschap in het algemeen, maar de kennis van onzen grond, en die kennis is gewis voor het algemeen, voor de natie, zoowel als voor het Gouvernement, van het grootste belang. Zoo wij kennis van de bevolking trachten te

Sluiten