Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op andere middelen bedacht zijn, en zoo heeft men middelen aan de hand gegeven die eenigszins de mogelijkheid schenen mede te brengen om dat te bereiken, waartoe de schatkist in die jaren hare hulp moest ontzeggen Maar nu vraag ik of men bij doordenken die middelen aannemelijk kan achten? Kan de zaak aan de verschillende provinciën worden overgelaten? De geachte spreker uit Deventer heeft -esteld dat de ééne provincie eene kaart ondernam en de naastliggende provincie zich onthield. Maar ik wil stellen, dat alle provinciën besluiten om eene kaart van haren grond te doen vervaardigen. En nu vra-ioik: wat zal van dat werk worden? Zal men eene geologische kaart van Nederland kunnen te gemoet zien, ten gevolge van dergelijk provinciaal werk, in iedere provincie bestuurd naar inzichten die daar heerschen, naar de instructiën die daar gegeven worden? Mij dunkt, men behoeft er slechts op te wijzen, om aanstonds te bespeuren, dat men op die wijze wel vele kosten zou kunnen verspillen, zeer veel moeite zou kunnen doen, maar geen eenheid, «een degelijke resultaten zou verkrijgen. Het andere middel, dat de geachte spreker heeft herinnerd, was, dat het Instituut van Ingenieurs, met behulp van particulieren, zoodanige geologische kaart zou kunnen vervaardigen. Mij dunkt, Mijne Heeren, dat is in de lucht schermen. Het Instituut van Ingenieurs bezit geene fondsen, zoodat, wanneer de Staat geene gelden verstrekte, particulieren het zouden moeten doen. Is het te verwachten, dat het Instituut particulieren zal vinden die eene milde en volle hand zullen openen? Kan men met een' werk, in het publiek, in het nationaal belang, in het belang van de onderscheidene takken van nijverheid, wenschelijk en noodig"wachten totdat die particulieren zijn gevonden?

De geachte spreker heeft opmerkzaam gemaakt, dat in het rapport sprake is van 6 a 7000 gulden 'sjaars ten behoeve van deze onderneming, die dan in 6 k 8 jaren zou kunnen worden volvoerd. Het komt mij voor, dat zoodanige onderneming, heeft men ze eenmaal begonnen, met kracht moet worden voortgezet, om binnen den kortst mogelijken tijd de uitkomsten te verkrijgen. Neemt men een korter tijdvak, wie verzekert, dat de energie tot op de voltooiing van het werk even krachtig blijve als bij den aanvang?

De geachte spreker uit Rotterdam (de heer^Hoffman) vraagt of er geene geologische kaart van Limburg bestaat van professor Morren ? Ik weet het niet, maar indien zoodanige kaart bestaat, dan zal zij geloof ik, Belgisch Limburg betreffen.

De geachte spreker uit Leeuwarden (de heer Dirks) heeft eene

^7* ge°PPerd: ranneer men eene biJ'd™ge wil geven van ƒ 50,000 tot bevordering der geologische kennis, waarom besteedt men die niet in Oost-Indië? Ik antwoord, dat het eene het andere niet uitsluit; er worden tegenwoordig in Oost-Indië aanmerkelijke sommen besteed ter bevordering der mineralogische kennis, schoon - gelijk

Sluiten