Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou kunnen schijnen, wanneer de geachte voorsteller het uitstel dat hier bij de Kamer heeft plaats gevonden, op de Regeering zou willen verhalen, door haar de beschikking te laten over de opbrengst der belastingen enkel gedurende de eerste zes maanden van het volgende jaar. Ik zal den voorsteller evenmin herinneren, dat zijn amendement inderdaad een terugkomen is op hetgeen de Vergadering heeft goedgevonden, want, de middelen voor de helft toe te staan, is de toegestane uitgaven halveeren. Maar ik meen der Vergadering en inzonderheid den geachten voorsteller het volgende in bedenking te moeten geven, wat betreft het doel dat hij ons, zoo mij voorkomt, zeer duidelijk gezegd heeft voor oogen te hebben. De geachte spreker wil een waarborg, dat men binnen een zekeren tijd en wel spoedig tot zoodanige herziening en verbetering van ons belastingstelsel kome als noodzakelijk is. Welnu, zal dit amendement iets kunnen bijdragen om zoodanigen waarborg te verkrijgen? Mij dunkt, neen. De geachte spreker stelt voor, dat de middelen zullen kunnen worden gebezigd over de zes eerste maanden van het jaar. Dezelfde middelen dus zullen kunnen worden geheven gedurende de zes laatste maanden, althans dat punt wordt in het amendement onaangeroerd gelaten. Op deze wijze zal derhalve geen waarborg worden verkregen.

Ik heb eene tweede bedenking, waaraan ik bijzonder hecht, en ik geloof, de geachte voorsteller van het amendement zal het evenzeer doen. Gesteld, dat dit amendement wierd aangenomen, dat die ook in mijn oog wenschelijke verbetering en herziening van ons belastingsysteem binnen de eerste zes maanden van het aanstaande jaar wierd tot stand gebracht; zou men dan gelooven, dat de nieuwe belastingen reeds met 1 Juli zouden kunnen worden ingevoerd? Zou dat ook slechts ten aanzien van eene enkele dier belastingen het geval kunnen zijn? Zal men niet de middelen, zooals zij gedurende de eerste zes maanden werden geheven, ook weder moeten laten heffen gedurende de volgende zes maanden, om het nieuwe belastingsysteem eerst met 1 Januari 1853 in te voeren? Ik behoef deze vragen slechts te doen en de geachte spreker zal mij toestemmen, dat het onmogelijk zou zijn, zelfs ééne enkele belasting met 1 Juli door eene andere te vervangen.

Ik meen dus dat het amendement, wél bezien, werkingloos is. Het

getuigt van die groote, warme belangstelling, welke de geachte spreker

steeds aan den dag heeft gelegd ten aanzien van de herziening van

het systeem onzer belastingen. Maar het zal, wat ook in dc^eerst-

volgende zes maanden gebeure, het doel van den geachten voorsteller niet treffen.

Sluiten