Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. digë beperking zijn, indien men voorschreef: gij hebt een tuin, een landeigendom, een akker, maar zorg af te sluiten, anders zal iedereen het recht hebben, daarop te wandelen. Of kan men zeggen, dat hij, die deuren ot hekken niet dicht houdt, zijn akker, zijn tuin aan het publiek prijs geeft? Wanneer art. 641 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: het recht om zich het wild toe te eigenen, behoort bij uitsluiting aan den eigenaar van den grond, ik geloof het is dan in strijd met dit beginsel, te zeggen: zoo de eigenaar niet bijzondere maatregelen heeft genomen, dan zal dit recht worden uitgeoefend door een ieder die dat goedvindt. Mij dunkt, het is art. 641 omkeeren.

Men zegt, de jacht wordt onmogelijk; of zij zal alleen mogelijk zijn voor eenige groote grondeigenaren. Ik zou kunnen zeggen: dit is een bezwaar, uit de lucht gegrepen, gelijk wij er hier zoovele gehoord hebben bij gelegenheid der discussiën bijv. over de gemeentewet en de provinciale wet. Alle gemeentevrijheden waren weg, de vrijheden der provinciën waren opgeheven. Men zeide wat men vreesde, en de vrees heeft eene onbegrensde verbeeldingskracht. In dit geval is het onmogelijk te voorspellen, of onder de heerschappij dezer wet het aantal der aan te vragen akten zal toe- dan wel afnemen. Maar er zijn dan toch feiten, waarop men mag afgaan, en die feiten bevestigen de vrees, dat do jacht slechts mogelijk zal zijn voor eenige groote grondeigenaren, volstrekt niet. Ziet Limburg. Daar heelt men permis de chassr, juist hetgeen bij deze wet wordt voorgesteld. En hoeveel akten zijn daar in het laatste jaar genomen? Het getal bedraagt tusschcn 3 tot 400. Naar dezen maatstaf, zal men, alleen lettende op het cijfer van de provinciën, en niet eens daarop, dat Limburg klein is in vergelijking met andere, het getal jachtakten, dat voor het gcheele Rijk zal worden aangevraagd, wel op 4000 kunnen stellen. Wanneer nu de afgevaardigde uit Leeuwarden zegt, de Regeering zal zich in de uitkomst bedrogen vinden, dan meen ik, op grond van hetgeen de ondervinding in Limburg heeft geleerd, met meer waarschijnlijkheid te mogen zeggen, de Regeering zal zich niet bedrogen vinden. Ik wijs nog op België. Daar bestaat hetgeen men zoo afkeurt, het stelsel waaronder de uitoefening der jacht alleen mogelijk is voor eenige groote grondeigenaren. Welnu, in dat land bedraagt het getal akten, dat jaarlijks wordt uitgegeven, 8 a 9000. En nu denke men niet dat men hetzij in Limburg, hetzij in België voor een vriendelijk gezicht eene akte verkrijgt. In Limburg kost de akte, meen ik 30 in België 32 francs.

De geachte spreker uit Gelderland heeft gezegd, dit land is niet te vergelijken met andere; hier zijn de eigendommen meer gesplitst dan in eenig ander land. Onze statistiek is nog niet zoo verre gevorderd, om met juistheid te kunnen zeggen of de eigendommen hier zooveel meer of minder gesplitst zijn dan elders. Ik twijfel echter, of doorgaans de eigendommen bij ons zoo zeer gesplitst zijn als in Frankrijk

Sluiten