Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reeds bij de algemeene beschouwingen geopperd, vervalt geheel, daar dat recht niet anders is dan het gewoon recht, aan de ambtenaren ge^ven, waar gewaakt moet worden voor de handhaving der wet. Dat het toekennen dezer bevoegdheid nu en dan tot ongelegenheden aanleiding zal kunnen geven, ik wil het gelooven; maar dat daaruit die groote bezwaren zouden volgen, welke de geachte spreker zich voorspiegelt, dit kan ik niet aannemen. Daarentegen moet ik er op blijven staan dat, wordt deze zinsnede weggenomen, het verbod van vervoer weinig meer te beteekenen zal hebben.

De heer v. Zuylen v. Nijevelt zegt, dat zijn amendement dezelfde woorden als art. 40 W. v. Strafv. bevat.

Eene enkele aanmerking tot antwoord op hetgeen zooeven door den geachten voorsteller van het amendement is gezegd. Dat artikel van liet Wetboek van Strafvordering heb ik nu niet voor mij, maar ik durf aannemen, dat hetgeen daar staat, het onderzoek betreft van een begaan misdrijf. De zaak, waar het hier op aankomt, is van geheel anderen aard. De bevoegdheid om gedurende den gesloten jacht- of vischtijd in alle woningen en huizen te gaan zien, of zich daar ook wild of visch bevindt, is eene geheel andere macht, dan die gegeven om, wanneer een misdrijf is gepleegd, onderzoek te gaan doen naar de feiten en omstandigheden, welke er de geschiedenis van kunnen toelichten.

Volgens liet amendement van den heer v. Zuylen, merkte de heer Storm van 's Gravesande op, zullen de ambtenaren mogen nagaan in particuliere huizen, of er wild gekocht is. Hij achtte dit te streng. Antwoord aan den heer Provó Kluit.

T~v 1 1 1 1 X_A_ 1 • . ••• T l •• * • •

ij{j woorden, wauriiieue ue izuusie sprtJKer is geemuigu, zijii ui uujii oog eene krachtige beweegreden om aan de Vergadering de aanneming te ontraden van dit amendement, hetzij met, hetzij zonder subamendement. Maar al zal de voorgestelde bepaling geene eigenlijke huiszoeking ten gevolge hebben, er zijn zoovele kwellingen, die den koopers zullen kunnen worden aangedaan, ook hun die toevallig kochten en geene fraude in den zin hadden. De kring der koopers is onbepaald; dc kring van verkoopers daarentegen is beperkt. De koopers moeten worden opgezocht; de verkoopers zullen in den regel zich van zelf voordoen. Ik zoude niet gaarne aanleiding zien geven tot de maatregelen van kwelling, die het noodzakelijk gevolg zullen zijn van het amendement door den geachten spreker voorgesteld, ook wanneer volgens het subamendement het laatste gedeelte wordt weggelaten.

Ik heb nog te antwoorden op de vraag, gedaan door den geachten spreker uit de hoofdstad (den heer Provó Kluit). Hij is begonnen te

Sluiten