Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen dat het algemeen bekend was, dat men hazen in bussen maanden lang bewaart. Ik geloof niet, dat dit zoo algemeen bekend is; ik zou het eer voor een geheim der gastronomen houden. Maar ik wil aannemen, dat op die wijze hazen langen tijd worden bewaard.

u 18 de vraag, of hazen, zoo, maanden te voren, toebereid, in den gesloten jachttijd zullen kunnen worden vervoerd. Men zou mij met evenveel grond de vraag kunnen doen, of eene hazenpastei, die bij een banketbakker in den gesloten jachttijd werd verkocht, niet zal moeten worden in beslag genomen. Ik geloof, zoo ver behoeft men met te gaan volgens den zin van deze bepaling. De bedoeling is, dat het verbod worde gehandhaafd, om in den gesloten jachttijd wild te bemeesteren Wanneer hazen, op de genoemde wijze toebereid, in den gesloten jachttijd worden vervoerd, belet niets te onderstellen, dat zij in open jachttijd geschoten of gevangen zijn. Er bestaat hier dus geen reden hoegenaamd voor aanhouding.

Het amendement van den heer v. Dam v. Isselt wordt met *1 tegen 22 il.it van den heer v. Zuylen v. Nijevelt met 4« tegen li stemmen verworpen.'

Art. '29 Het vangen van konijnen door fretten en buidels is geoorloofd

Waarom is daarbij niet het „uitdelven" opgenomen?

De zwarigheid die bij mij bestaat, om dit in het artikel op te nemen, is deze De opneming komt mij onnoodig voor. Men is volkomen bevoegd konijnen uit te delven, naar konijnen te graven- hoe ze te dooden,, nadat zij zijn uitgedolven, is eene andere vraag; maar

verklaard!'1"8 dUnkt mij' niet V00r geoorloofd te worden

5 Februari Art 30. Premiën voor het dooden van schadelijk gedierte vestigd? " " "°0dig Zij"' beh°°ren Ze in de wet te wo'<le» K^-

Ik zal eerst de veranderingen opgeven, die dit artikel naar het mii voorkon,,, behoeft. It „1 da™. .pretei „ve, het artikel S ° Vooreerst zal eene verandering moeten worden gebracht in den

11." i7ï- fvolge T het ™^

van art. 16. Bij die alinea was bepaald, dat het schieten van schadeliik gedierte met jagen werd gelijkgesteld. Nu staat hier: „Voor schadeli k

ï gr°nd' °f °P eeD gr°Dd — men bevoegd

is te ja0en Dit voldoet niet meer, nadat de 1ste alinea van art 16

gXTIe donoden.'tel V°°r' * ^ * te^nofhet

In de tweede plaats acht ik het amendement zeer aannemelijk dat mij wordt voorgesteld door de Commissie van Rapporteurs, het amendement strekkende om de valken te brengen onder ééne'bena^ng.

Sluiten