Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik verdedig het artikel nog niet. Ik onderstel, dat er nog meer over zal worden gesproken. Het bevreemdt mij, dat men, zonder de verdere beraadslagingen af te wachten, nu reeds amendementen daarop heeft voorgedragen. Ik meende dat het artikel in meer dan één opzicht op zich zelf zou worden beschouwd, alvorens het werd geamendeerd. Ik zal alleen over de vier punten door den geachten spreker aangeroerd, een enkel woord zeggen: daardoor zal voor hem wellicht worden opgehelderd wat hem onduidelijk in het artikel scheen.

Vooreerst heeft hij gevraagd, of de eerste alinea een uitsluitend recht van vervolging bedoelt, dan wel, of de beginselen van het Wetboek van Strafvordering in hun geheel zullen worden nageleefd. Ik geloof niet, Mijne Heeren, dat het voor iemand twijfelachtig kan zijn, of de laatste vraag moet met ja worden beantwoord. De rechterlijke ambtenaar of de officier van justitie zal altijd ambtshalve of op aanklacht® kunnen vervolgen.

In de tweede plaats heeft hij gevraagd: wat is de beteekenis van het woord enkel? Ik dacht dat het duidelijk was, en geloof het nog. Het artikel zegt: „Ingeval echter de overtreding enkel bestaat in het jagen of visschen op eens anders grond of in eens anders water zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbende" enz. Het woord enkel bedoelt dus, dat geene andere overtreding dan hier vermeld staat, den eigenaar of rechthebbende de bevoegdheid geeft om de vervolging te stuiten. Laat dat woord nog twijfel over, ik moet dan wanhopen, dat er ooit eene wetsbepaling kunne worden gemaakt, die niet aan twijfel onderhevig zou wezen. Heeft iemand gejaagd of gevischt op eens anders grond of in eens anders water zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar of rechthebbende, dan kan deze door middel eener verklaring de vervolging stuiten; maar heeft de beklaagde tevens overtreden bijv. het verbod om na zonsondergang te jagen, het spreekt van zelf dat de verklaring van den eigenaar of rechthebbende de vervolging niet kan ophouden. Het geldt dan een ander jachtdelict, dan hier is vermeld. Stond het woord enkel niet in de wet, er kon twijfel bestaan: hoe die nu kan rijzen, zie ik niet.

De derde opmerking van den geachten spreker is, geloof ik, juist. Ik acht het ook beter te zeggen: geene vervolging verlangt, dan: geene aanklacht doet.

Wat het vierde punt betreft, ik had hetzelfde opgemerkt. De geachte spreker is mij voorgekomen. Het zal niet licht gebeuren, dat de eigenaar de vervolging wenscht ingetrokken te zien, zonder dat de intrekking van de vervolging in het belang zij van den beklaagde en zonder dat de beklaagde aanleiding tot de intrekking van de vervolging geve. De opmerking is nochtans juist. De vervolging kan tegen den wensch van den beklaagde door eene dergelijke verklaring van den eigenaar of rechthebbende worden gestuit; de beklaagde kan oj) die wijze, tegen zijn zin, met de rechtekosten worden belast. Ik

Sluiten