Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zal hij nu den rechter niet onder het oog brengen, dat uit hoofde van dien draad zijn voornemen niet is uit tc voeren? Zal hij niet zorg dragen, zijn recht op schadeloosstelling tc doen gelden? Mij dunkt dus, er valt hier geen vrees te koesteren. Hier werkt het belang van den eigenaar samen met den plicht, in den regel getrouwelijk vervuld, van den rechter.

Art. '2. Ilizondere personen of maatschappijen, die telegrafen wenschen aan te leggen, behoeven machtiging iles Konings. Hoe is het gebod te handhaven? In tijd van oorlog worden de telegrafen, zoodra de regeering dit verlangt onder haar onmiddellijk beheer gesteld. Wat beteekent hier het woord regeering"?

De geachte spreker uit de hoofdstad (de heer Godefroi) meent, dat hier het middel van dwang ontbreekt om het verbod te handhaven, dat iemand zonder toestemming van den Koning een electro-magnctische telegraaf oprichte. Ik heb mij voorgesteld, dat middel van dwang zal zijn de gewone politiemacht. Wil iemand zonder die toestemming zoodanigen telegraaf aanleggen, de politie zal tusschenbeide treden.

De geachte spreker uit Gouda vraagt, of hier Regeering niet is: het algemeen Bestuur, 's Lands Regeering. Zonder eenigen twijfel. Hij heeft dit in verband gebracht met een ander artikel. Ik behoud mij voor bij die gelegenheid daarop te antwoorden.

Ait. 4. De eigenaars van gronden, waarover of waardoor een electro-magnetischc telegiaaf wordt gebmcht, zonder dat daartoe onteigening wordt vereischt, zijn gehouden liet plaatsen der noodige palen, enz. te dulden. De lieer Poortman stelt voor de woorden: „zonder dat daartoe onteigening wordt \ueise ït naar art. 5 (bepaling der schade uit de toepassing van art. 4 voortvloeieud) over te brengen.

Het gaat mij als de Commissie van Rapporteurs. Ik zie geene genoegzame reden om tot de aanneming van het amendement te adviseeren. Ik kan tot dusverre niet inzien, dat er eenige wezenlijke verandering wordt teweeggebracht door de verplaatsing van de zinsnede: „zonder dat daartoe onteigening wordt vereischt." De geachte spreker heeft gezegd: ik wil in het midden hebben gelaten, of do onteigening wordt vereischt, ja dan neen. Mijns inziens is de grens usscien onteigening en niet-onteigening zeer duidelijk afgebakend. Die onteigent, neemt in bezit het goed van een ander, en dat kan me an ere ge Je uren dan wanneer het algemeen nut van het werk waartoe die inbezitneming zal plaats vinden, verklnard is bij de wet!

besta;it dus en ten aanzien van het wezen van de zaak èn ten aanzien van den vorm, die moet worden betracht, volkomen duide-

Sluiten