Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 9. Voor liet niet ontvangen der bijzondere, aan de telegraaf toevertrouwde, berichten is geene schadeloosstelling verschuldigd. De heer Godefroi wenscht in te voegen „of het niet juist overbrengen."

Ik heb tegen die aanvulling dit bezwaar, dat zij, mijns inziens, aan de goede politie zoowel van de publieke telegrafen als van dé bijzondere zou kunnen schaden. Ware er in geen geval schadeloosstelling verschuldigd voor het niet juist overbrengen, het recht zou worden verkort. Het bericht kan vervalscht worden door den ambtenaar, die het door middel van de telegraaf moet overbrengen.

De heer Godefroi meende, de ambtenaar die een bericht vervalschte, zoude rechtens gehouden zijn tot vergoeding van schade.

Ik zou niet gaarne in dien algemeenen zin, als de geachte spreker het nu heeft doen uitkomen, dat recht om schadeloosstelling te eischen, willen aannemen. Maar ik moet toch doen opmerken, dat het hier niet alleen den Staat, maar iedere particuliere telegraafonderneming geldt. Niet ontvangen van bijzondere aan den telegraaf toevertrouwde berichten, kan in nauwen, het kan ook in ruimer zin worden opgevat. Wanneer iemand bijzonder hecht aan de juiste overbrenging van een bericht, dan heeft hij het middel in de hand. Hij vraagt een contrasein, beter middel dan de aanteekening van een brief op een postkantoor. Maar èn voor de publieke èn voor de particuliere telegrafen de verplichting tot schadeloosstelling voor het niet juist overbrengen van een bericht geheel te vernietigen, ik vrees dat daardoor aan de nauwkeurigheid in den dienst een groote slag zou worden toegebracht.

l'-erste Kamer. 3 Maart. Karakter van het burgemeestersambt. Is het Staatsambt? Ten opzichte van twee leden der Kamer deed zich de vraag voor of zij, door hunne benoeming tot burgemeester, opgehouden hadden leden der Kamer te zijn. De heeren v. Beeck Vollenhoven en Van Meurs v. Hulsthorst meenden zoo. Art. 91 grondwet. Wat is een „bezoldigd Staatsambt"? Geldt herbenoeming gelijk eene eerste benoeming?

Ik zou aan het oordeel der Kamer, dat ik gerust afwacht, de zaak kunnen overlaten. Zoo ik het woord neem, het geschiedt omdat de Kamer het misschien vreemd zou vinden, indien ik, hier zijnde, het gevoelen van het Gouvernement niet verklaarde. Ik zal met een enkel woord kunnen volstaan.

De eerste vraag is deze: is de burgemeester Staatsambtenaar? Naar mijn gevoelen is het karakter van het burgemeesterschap niet dat van Staatsambt. Het algemeene, het hoofdkarakter van het burgemeesterschap is dat van gemeenteambt. Die gemeenteambtenaar is belast

Sluiten