Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op dezen eenvoudiger» grond, dat de burgemeester niet kan worden

verplicht uit te voeren hetgeen naar zijne overtuiging met de wet

strijdt. De hoogste beslissing evenwel, of het werkelijk met de wet

strijdt, kan niet door den burgemeester geschieden. Hem is alleen de

macht gelaten tot schorsing van uitvoering, in afwachting van hoogere

beslissing. De gemeentewet heeft niet gewild, dat de burgemeeeter een

Wind werktuig zou zijn van alle, ook van onwettige raadsbesluiten.

Zij heeft hem beschouwd als redelijk werktuig van uitvoering: hij

moet daarvoor verantwoordelijk zijn; hij moet dus bij zich zeiven

raadplegen en overwegen: is dat besluit overeenkomstig of strijdig met de wet? J

De jaarwedde van den burgemeester, zegt de geachte spreker uit de ïoofdstad, wordt door Gedeputeerde Staten vastgesteld onder goedkeuring van den Koning. Maar geschiedt dit uit dien hoofde, dat de burgemeester Staatsambtenaar is? Neen, het geschiedt - en dit is uit de discussie over de gemeentewet gebleken - opdat er harmonie zij tusschen de bezoldigingen van de onderscheidene burgemeesters, opdat met willekeurig uit gunst of ongunst, of uit andere beweegredenen, de bezo diging van een hunner te hoog of te laag worde gesteld.

p< at de bezoldigingen van burgemeesters uit de eene of andere plaats m dezelfde provincie niet te zeer zouden verschillen, uit dien oofde is de vaststelling van de bezoldigingen aan Gedeputeerde Staten gegeven, en vervolgens, ten einde de harmonie tusschen alle provinciën zooveel mogelijk te waarborgen, de goedkeuring aan den Koning

De burgemeester heeft, zegt de geachte spreker verder, om zich van zijne s andplaats te verwijderen, verlof noodig van den Minister van innenlandsche Zaken. Ik vraag, is de burgemeester uit dien hoofde . aatsambtenaar. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft te waken, dat het bestuur in de gemeenten, ook daar waar het enkel ïuishoudelijke gemeentezaken betreft, geregeld worde betracht; dat niet, ten gevolge van verstandhouding van den burgemeester met de wethouders, met leden van den Raad, door afwezendheid van den burgemeester, of op andere wijze, de gemeentedienst lijde. Den Minister van Binnenlandsche Zaken is het door de wet aanbevolen, te waken, dat door den burgemeester gestadig in den dienst worde voorzien. Buiten eenig verband met den Staatsdienst, wordt aan den • "i-18, .' !G blJzonder Inet den Sang van het binnenlandsch bestuur verricht ^ °Pgelegd dat de gemeentedienst behoorlijk worde

De geachte spreker uit Gelderland heeft eene andere reden gevoegd ij die, aangevoerd door den spreker uit de hoofdstad. Hij heeft de politiemacht ingeroepen, welke de burgemeester ten gevolge van de gemeentewet heeft. De vraag is, heeft de burgemeester die politiemacht, omdat hij Staatsambtenaar of omdat hij hoofd van de gemeente is. Zoo men in verband hiermede de bepalingen leest die in

Sluiten