Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor. Wat zegt art. 31 ? Dat de eigenaar eeiier erkende eendenkooi die, ter verzekering van zijn recht, jaarlijks zal doen registreeren. Onder welke voorwaarden nu de eendenkooien worden opgericht, wordt beschreven in art. 36. Van de bestaande eendenkooien wordt gewaagd in art. 55. Het stelsel van de wet is zeer eenvoudig. De eendenkooien mogen niet worden opgericht dan met toestemming van al de grondeigenaren, wier goederen in den omtrek dier eendenkooi zijn gelegen. De eendenkooi, na die verkregen toestemming opgericht en dus erkend, zal daarenboven jaarlijks moeten worden geregistreerd. Eenige preferentie, eenige exceptie kan ik hier niet zien, want er is geene oprichting mogelijk, dan met toestemming der omringende eigenaren.

De heer d'Ablaing sprak, beweerde hij, alleen van bestaande eendenkooien.

Van de bestaande eendenkooien wordt gesproken in art. 55. Die zijn op dit oogenblik voor vijf jaren geregistreerd, en zullen in liet bezit van haar recht blijven totdat de vijf jaren van registratie zijn afgeloopen. Maar welk privilege is nu daaraan toegestaan tegenover het heerlijk jachtreeht van Soestdijk? Dat jachtrecht zal aan de bezitters van Soestdijk blijven, totdat het door de particulieren wordt afgekocht.

:> Maait. ontwerp van wet tot regeling der gemeenschap door

middel van ei.ectro-magnetische telegrafen. De belangrijkste oppositie werd ook in de Eerste Kamer tegen art. 4 van liet ontwerp gevoerd. De beperking van den eigendom, welke dat artikel bevatte, werd als eene onteigening aangemerkt, die niet dan met inachtneming van art. 147 der Grondwet en van de wet tot regeling der onteigening /oude mogen geschieden. Willekeur ten opzichte van de aanwijzing der perceelen waarover de telegraaf gelegd zal worden? Tarief. De grondslagen van het tarief zonden m overeenstemming met de in andere landen geldende tarieven worden berekend , naar gelang de afstand waarover het bericht moest worden overgeseind was van minder dan 7'i Nederlandsche mijlen, van 74— I«."> mijlen, of van meer dan 18:> mijlen. De heer Van Andringa de Kempenaer meende, dat liet tarief doorloopend in juiste evenredigheid met den afstand behoorde te worden gebracht. Z:il de regeering van reeds geconcessioneerde lijnen gebruik maken?

Een van de sprekers heeft dc hoop uitgedrukt, dat de Minister van Binnenlandsche Zaken in staat zou zijn de bezwaren, tegen art. 4 gerezen, uit den weg te ruimen. Ik hoop dit niet alleen, maar ik vertrouw het. Bij de oplossing van die bezwaren zijn, mijns inziens, zeer groote, algemeene belangen betrokken. Indien art. 147 der Grondwet dergelijke bepalingen, als in art. 4 van dit wetsontwerp zijn opgenomen, in den weg stond, ik zou wanhopen, dat ooit dergelijke verbinding mogelijk ware, als dit ontwerp bedoelt. Ik geloof wel niet tiiorbecke, Parlementaire redevoeringen, 1851—1852. -20

Sluiten