Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tc onderteekenen, wel zal letten op hetgeen verkeerd mocht hebben plaats gehad. Mn ar wanneer dit ook door den betrokken Minister over het hoofd gezien is, dan zal men stuiten op de Eerste Kamer. Deze zal er gewis op letten en het wetsontwerp, waarin verkeerde en schadelijke aanhalingen voorkomen, niet aannemen.

De geachte afgevaardigde uit Arnhem (de heer Mackay) wenscht overleg met de rapporteurs. Maar bestaan de rapporteurs nog wanneer de veranderingen zullen moeten plaats vinden? Ik meen dat volgens dit reglement de rapporteurs hebben afgedaan, wanneer het wetsontwerp in beraadslaging komt.

Is het de bedoeling, den Voorzitter alléén de bevoegdheid te geven?

Ik ben volkomen van de meening van den spreker uit de residentie (den heer Schooneveld), maar ik meen dat het niet volstrekt noodzakelijk is dit in het artikel te brengen, wanneer toch ten duidelijkste blijkt, dat dit de meening is, waarmede de Kamer dit artikel zal hebben aangenomen. Ik had voor mij zeiven ontworpen deze redactie: „Indien, ten gevolge eener aangenomene wijziging, de cijfers der artikelen of hunner aanhaling moeten worden veranderd, en die verandering in den loop der beraadslaging mocht zijn nagelaten, is de Voorzitter bevoegd die verandering te maken." Ik had deze redactie zoo ontworpen, maar ik heb vervolgens de woorden: „en die verandering in den loop der beraadslaging mocht zijn nagelaten", geschrapt. Wanneer toch in den loop der beraadslaging de verandering niet is nagelaten, komt het ook niet te pas den Voorzitter daartoe te machtigen.

Art. 1-29. In het ontwerp stond: „Alle werkzaamheden der Kamer of van door haar, den Voorzitter of de Aldeelingen benoemde commissiën, die hij de sluiting eener zitting onafgedaan zijn gebleven, worden, zoo verre zij niet de behandeling van voorstellen des Konings betreffen, in de volgende zitting hervat, tenzij de Kamer anders beslist." De heer Groen v. Prinsterer wil in plaats van „worden, zoo verre zij niet de behandeling van vooistellen des Konings betretlen", lezen: „ook de behandeling van wedei 'ingekomen voorstellen des Konings, worden". Gevolg eener sluiting der zitting op reeds ingediende wetsontwerpen. ISeteekenis van art. 100 .Ier Grondwet; waartoe dit artikel in de Grondwet opgenomen?

Ik geloof, dat het den voorsteller van dit amendement niet onaangenaam zal zijn, zoo ik, na afgewacht te hebben of hij aanstonds wilde antwoorden op de bedenkingen tegen zijn voorstel gemaakt, eerst het woord voere en hem gelegenheid geve bij dat antwoord ook te wederleggen wat wellicht van mijne zijde tegen zijn voorstel zal moeten worden ingebracht. Dit zal bestaan in een paar woorden,

Sluiten