Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziening is inderdaad niet onmogelijk, en nu men hier eens een breed

ÏÏTstand ^r Ver])inding t0ch Wellicht zon('er versmalling zijn tot stand gekomen, indien niet het Pruisisch Gouvernement had L

-1" overlading genoegen te nemen en niet had verlangd, dat

Dit w n r Van VerVOer tot Ro«erdam zouden doorgaan.

Dit was niet mogelijk zonder versmalling van het spoor, maar bij de

middelen, die men tegenwoordig bezit om overlading met spoed en

gemak te bewerkstelligen, zou men correspondentie tusschcn twee

spoorwegen van verschillende wijdte kunnen verkrijgen. Die bcscW

wingen hebben ook in 1845 gegolden, en ik moet er bijvoegen dat

maar dat °P <le mo*elijkheid eener aansluiting,

maar dat men toen niet het uitzicht op eene zoo algemeene verbinding voor den geest kon hebben als wij nu tot regel van onze handelingen moeten stellen.

Ir. de tweede plaats, zegt de geachte afgevaardigde uit Gouda, had de Maatschappij volgens de concessie, in drie jaren moeten gereed zijn met den zijtak van Utrecht naar Rotterdam. Ja, Mijne Heeron

iTeVnaT r 1 d° MaatschaPP« * allen tijde, ook'

niet na het verloopen van die drie jaren en in den loop der laatste

onderhandelingen, zich dit zóó herinnerd als wenschelijk ware geweest.

Het had moeten gebeuren, zegt de spreker. Het is niet gebeurd, omdat

de nnddelen te kort schoten, zooals niet twijfelachtig is na inzage van

het gedrukt rapport van 1845. Wat heeft nu de Regeering gedaan om

]tC Tr di° niet-"itVüeriDg? ZÜ heeft niets

skt ' h /l T Z1J unneD d°en? ZU had twee weScn bunnen inslaan, zij had de waarborgsom van vijf ton kunnen intrekken; zij

doen verval ^ dG' CODCessie van 1845, die concessie kunnen

doen verveen en weg en exploitatie kunnen naasten, met een rabat

an 10 procent van de geschatte waarde. Maar kon de Regeerin"

ineenen, dat zij, die middelen gebruikende, de totstandbrenging zou

nemln Tt a ^ ^ °pzien voor hare rekening te

zIT iIin hetgeen dan voor de Maatschappij te eenen male ondoenlijk zou zyn geweest? Men zou de Maatschappij ontzet hebben van eene taak, welke de Regeering niet kon aanvaarden.

In de derde plaats vraagt de geachte spreker: welke middelen heeft and^ ?STg m andeD? De Re^cerin^ Myne Heeren, heeft geene

waarde K V ^100eTen gCn°eU5d ™ ^voor¬

waarde, nu verbonden volgens dit wetsontwerp aan het verleenen van

denk ^ ei"8U ï' Ik V1Dde die "!larborëen niet voldoende; ik

van wJuT Z'J, °°k niGt mGde te Werken tot eeni*c concéssie

Maar aard.°°k, zoo niet meerdere waarborgen worden verleend.

stel LI hTT e8t,rit Z00iU8 Zij 18 ge8l0ten' en wi-) kun™n ™ s ona L l 7 Gene !llgemeeDe wet> in de conces-

benalinT onderworpen zijn aan de algemeene

bepalingen van wetgeving, die ten aanzien van «le spoorwegen mochten

Sluiten