Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze, dat ik, indien de leden der Kamer, waarvan ieder plaatselijke kennis zijner provincie heeft, ten aanzien van iedere provincie zoodanige opmerkingen maken, als noodig voorkomt, en zoo die opmerkingen leiden tot eene kritiek van hetgeen tot dusverre, in overleg met de Gedeputeerde en Provinciale Staten is voorgesteld, de gelegenheid zou hebben daarover de Gedeputeerde en Provinciale Staten te hooren. Ontvang ik geene kennis van de uitkomst van het onderzoek vóór het midden van den zomer, dan zal in zoover die bron van onderzoek zijn gesloten. Ziedaar de reden waarom ik wensch, dat de Kamer moge goedvinden, nog vóór het reces, eenige dagen, één dag wellicht aan het onderzoek van dat wetsontwerp te wijden.

herste Kamer. '2H Mei. Ileraadslaging over het wetsontwerp betrekkelijk liet verleunen van siibsidien aan de Rijnspoorwegmaatschappij. Kr was. werd in het verslag gezegd, 8000 nieter te weinig geraamd. IIe lengte van den geheelen dubbelen weg was als 18t>,(>00 M. opgegeven, maar bij de berekening van vernieuwing en versmalling werd slechts een som van 178,000 M. verkregen.

In het Verslag dezer Kamer is het verlangen te kennen gegeven dat wierd opgehelderd hetgeen voorkwam eene vergissing te zijn in de raming van kosten, medegedeeld in het sub no. 4 der voor de Tweede Kamer gedrukte stukken.

In het Verslag heeft men, volgens de berekening in de afdeelingen gemaakt, aangenomen dat er 8600 ellen te weinig zouden zijn geraamd. Ik mag in de eerste plaats opmerken dat, zoo hier eene misrekening plaats had, die misrekening met de gevolgen ten laste zou komen van de spoorwegmaatschappij; maar ik geloof dat, hetgeen eene vergissing schijnt, kan worden opgehelderd. Men heeft namelijk aangenomen dat de geheele weg, zooals gesteld wordt bij het medegedeelde stuk, 92,000 ellen lang is, hetgeen, voor een dubbel spoor berekend, uitmaakt 184,000 ellen. Dit is volkomen juist in zoover de gestelde lengte met twee wordt vermenigvuldigd. Maar men heeft, geloof ik, niet hierop gelet dat van die 184,000 ellen 8600 ellen moesten worden afgetrokken voor de uitgestrektheid tusschen Abcoude en Nieuwersluis, waar een dubbel spoor 'aanwezig is. Voor dien afstand moet dus geen dubbel spoor worden berekend, en wanneer men nu van de 184,(XX) ellen 8600 ellen aftrekt, dan is er niet te min, maar met juistheid geraamd.

De heer Van Rijckevorsel wees er op, dat wel de raming voor het nieuwe spoor juist was, gelijk de Minister had uitgelegd, doch dat dan ook de 8600 meter tusschen Abcoude en Nieuwei-sluis voor versmalling dubbel hadden in rekening moeten gebracht worden.

Sluiten