Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit juist is, of niet, indien er ten aanzien van de beteekenis der woorden of voorbeelden eenige twijfel ontstaat, die twijfel door deze discussie opgelost zal zijn?

Ten slotte heeft de geachte spreker twee bedenkingen tegen mij gericht met aanhaling van hetgeen ik zooeven gezegd heb. Ik zeide dat thans eenige Provinciale Staten subsidie toestaan aan gemeenten, dat er zelfs op onderscheidene begrootingen posten zijn uitgetrokken ter voorziening in gemeentebehoeften. En nu vraagt de geachte spreker: daar de zaak goed loopt, waarom geregeld, en wel op eene wijze, die wellicht minder goed zou zijn? Ik antwoord: omdat zij regeling behoeft. Al hadden de Provinciale Staten tot dusverre met volkomen rechtvaardigheid en billijkheid ten opzichte van al de deelen hunner provincie in de gemeentebehoeften hier en daar voorzien, is dit eene reden om dergelijke zaak, waarbij het de belangen geldt der gemeenten, die de gronddeelen van den Staat zijn, aan goedwilligheid, die grooter of kleiner zijn kan, voor het vervolg over te laten? Neen, Mijne Heeren, in mijn oog ook daarom niet, omdat ik niet wensch de Provinciale Staten alleen op den duur met die uitgaven te belasten. Het komt mij voor, dat waar eene gemeente niet behoorlijk in hare huishoudelijke behoeften kan voorzien, een deel daarvan wel door den Staat mag worden gedragen. Dit hangt samen met liet begrip, om de provinciale financiën binnen bescheiden grenzen te houden.

De goedwilligheid, tot dusverre bij de Provinciale Staten gevonden, zal men, meent de geachte spreker, niet meer ontmoeten. Het is hier niet alleen eene zaak van goedwilligheid; ik wil het niet laten aankomen op de toevallige genegenheid van de Provinciale Staten in dit jaar, in andere jaren, voor de eene of andere gemeente, voor het eene ol andere deel eener provincie. De vraag moet zijn: is er behoefte? en zoo er behoefte is, moet er middel zijn op eene geregelde wijze daarin te voorzien. Dan zal, zegt de geachte spreker, het svsteem worden aangenomen van wettelijke liefdadigheid: de gemeente zal subsidie kunnen eischen. Ik geloof, dat hij hier van de woorden: wettchjke liefdadigheid, een gebruik heeft gemaakt, gelijk men wel eens in de zaak van de armverzorging heeft gedaan ten aanzien van een voorgedragen stelsel, schoon het er verre af was dat beginsel te huldigen; men erkent dat het niet rechtstreeks wettelijke liefdadigheid wil, maar van conclusie tot conclusie voortgaande, weet men bet voorgedragen stelsel met het beginsel van wettelijke liefdadigheid in verband te brengen. Wat zal hier gebeuren? De gemeente "zal niet kunnen eischen, dat worde voorzien in eene noodzakelijke behoeftemaar wie zal beslissen of eene gemeente dringende behoefte aan subsidie heeft? Het Gouvernement, dat hoog genoeg staat om onpartijdig te beslissen; en uit die beslissing zal de toepassing van dezen regel rijzen.

Sluiten