Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten laste van de provincie, en dit is blijkbaar in strijd met de .trek

Rik rn Tr,Jnicht- 1)0 hcd,'cIi»S ^ alleen, dat, alvorens het tijk kunne worden aangesproken, de helft in hetgeen de gemeente

vinciale Staten 'J * * dragen' W°rdc Verstrekt doOT de

1 onig artikel. De heer Dull'ert stelt voor lid 1 te Ie/en-

gemeente «1 io buiten staat in in illi» nf' » ' eene m.uii is in alle of soiiinn^e uiUraven :i-m I.•••».. i.;;

eemge wet opgelegd, iielioorlijk te voorzien wordt uit de lil " • ■

onderstand verleend." |„ verband dH-,n,.« i " ^ ,,PBVII,C,e

L. , .. , «w.iimede zonde dan m lid -> het woord „kosten door „uitgaven" worden vervangen.

Ik zou gaarne medewerken het ontwerp te veranderen in dien zin • s de voorsteller van het amendement verlangt, zoo de wet er juister' billijker door werd. Het komt mij voor, dat in meer dan één«££ ' en gevolge van de aanneming van het amendement, de strekking

v;m de wet Zill verloren gftan. De 8trekking yan ^ ^

de vri v" VtK)r de ^emoetkoming aan behoeftige gemeenten. Nu is

ven of° is het G behoeften door de wet onischre-

z. lkn vórl waarseh.jnhjk dat zij bij bijzondere wetten derwijze zullen worden omschreven, dat voor die gemeenten genoeg zal z in geborgd, wanneer men de wet beperkt, gelijk de geachte Voorsteller

nol' , J ? hGt niet ^ h6,> reeds ™ wegen. Ik noem

r, bet onderwijs; is de gemeente onvermogend om te zorgen voor

een goe(1 schoollokaal, voor de bezoldiging van een onderwijzer dan

gei ^Zvrr W°rdCn V°(,rzit-n; kil" * l-re armen niet

, aarvoor zal eveneens moeten worden gezorgd En nu is de

" >et ""lijk, - het rechtvaardig datf wanneer de gemeente

moet o TT ge pe-n' Ultsll"tend van Rijkswege worde gezorgd of

Z ichtt vPr°Tle flaaraan bUdragen? MiJ dunkt> wanneer 'die pichting voor de provincie wordt erkend, gelijk zij erkend y,l

ore en jij dc wet, ook behoudens het amendement van den geachten spreker <]«, die ïcr,)Uchtinj, geMcn ja ^

wezenlijke behoefte bestaat. Of wil men d'it ook- h<>t tr i '• "

weinist V., ' t het doel van de wet in vele opzichten zal worden " ' ' * C aar dat lk 111'J met dat amendement niet durf vereeni.ro,,

o

De heer Dnllert bepleit zijn amendement. Art. 205 der gemeentewet.

nJl ' ge,zegd CD be,vecr ook nu, (lat de richting van het Gouver nernent is de provinciale financiën niet uit te breiden maar in te krimpen. De geachte spreker meent dat deze wet eene omgekeerde

Sluiten