Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestaan, voor rekening van het land nemen? Ik vraag, welk is liet belang, het denkbaar belang voor een Gouvernement om aan de gemeente eene gunst te bewijzen en zich te wikkelen in een strijd met de Provinciale Staten? Daarin ligt, naar ik meen, reeds een voldoende waarborg tegen het misbruik, dat men vreest. Men zegge nu niet. het Gouvernement zou op de provinciale begrooting de helft kunnen brengen en niets voor rekening van het Rijk nemen. Dit is niet denkbaar; want dan zou slechts voor de helft in de behoefte zijn voorzien en eene algemcene klacht zou uit de gemeente, eene algemeen© klacht zou uitgaan van de Provinciale Staten, wanneer deze kennis kregen, dat de provincie veroordeeld was de helft bij te dragen en de andere helft uitbleef. Ik hoop niet, dat men hier te lande aan het hoofd der departementen ooit zulke toonbeelden van willekeurige ministers zal zien, als sommigen schijnen te vreezen, maar ik kan mij zelfs den willekeurigsten minister niet voorstellen, die, aan wrevel toegevende, eene provincie ten onrechte zou bezwaren en daardoor eene verantwoording op zich zou willen laden, waarvan hij zich niet zou kunnen kwijten. Hij stuit overal; tegen de Landsvertegenwoordiging, tegen de provinciale vertegenwoordiging en tegen de gemeenten, in zooverre hij niet, althans de andere helft, die ter vervulling der behoefte strekken moet, voor rekening van de schatkist brengt. Ziedaar, zoo het mij voorkomt, de eenvoudige toepassing van het beginsel; eene toepassing die, naar mijne innige overtuiging, alleen dan zal plaats vinden wanneer het bestaan van de gemeente zonder die toepassing bedreigd wordt.

Het tweede betreft het stelsel zelf, het beginsel van deze wet. Ik meen te mogen beweren, dat dit ontwerp geen ander beginsel heeft, «>P geen ander stelsel is gebouwd, dan op hetgeen dagelijks door den Staat, door de provincie, door de gemeente wordt gevolgd. Wat is het stelsel? Te helpen dat lid van den Staat, die gemeente, die zich zelt niet helpen kan. En welk ander beginsel hebben alle andere ondersteuningen ten grondslag? Wanneer het Gouvernement de provinciën Overijsel ot Noordbrabant in hare kanalisatiën ondersteunt; wanneer het ondersteunen zal Drente en Groningen; wanneer het de wegen zal helpen tot stand brengen in Noord holland; wanneer het eene jaarlijksche zeer aanzienlijke subsidie geeft voor de wegen van de zes Noordhollandsche steden; wanneer het subsidie verleent aan de eilanden Goeree en Voorne, — ik vraag, Mijne Heeren, welk ander beginsel is hier dan gevolgd? Gelijk beginsel zal hier gehuldigd worden; hier zal gelijke verplichting worden opgelegd: binnen de nauwste, binnen de zuinigste grenzen beperkt. Ik zeg, binnen de nauwste, zuinigste grenzen beperkt; want wat is hier voorgeschreven? Wanneer de Staat subsidie geeft bijv. voor de uitwatering van de provincie Zeeland, voor de wegen van eenige districten van Zeeland, dan is het niet om te voorzien in hetgeen volstrekt onmisbaar is,'

Sluiten