Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

aestheticus; stichtelijke verzen (Cantate: De Starrenhemel); vooral bekend als kinderdichter ; onnatuur, deftigheid gevolg van den tijdgeest.

De Starrenhemel; Gedichten voor lcinderen: Het vrolijk leer en, De Pruimeboom, Godi goedheid, Be edelmoedige wedervergelding.

Mr. Rhyhvis Fkith (1753—1824); dweept met Klopstock c. s.; echt sentimenteele romans: Jülja, Febdinasd en Constastia; leerdichten (Hkt Graf). Oden en Gedichten (weinig kracht en hartstocht); Drama's (weinig handeling); verhandelingen en brievfn over de dichteonst.

Julia ('Brief van Eduard aan Alcestes); Ferdinand en Constantia (Brief van Ferdinand aan Willem); Het Graf (fragm. 2e en 3® zang).

Jacobus Bellamy (1757—1786); groote zelfstandigheid; afkeer van „genootschapspoëzie" en Duitsche sentimenta liteit; buitengewone aanleg; studeerde voor predikant; stierf jong. Gezangen mijner Jecgd, meerendeels minnedichtjes; Vaderl. Gezangen van Zklandds (1784); vaak bombastisch en gezwollen, Aan een verrader des Vaderlands ; streeft echter naar eenvoud en natuurlijkheid; (Roosje, Onweder); tijdschrift tot verbetering van den smaak; vele verzen rijmloos. ,

Roosje; Het Onweder; Aan het Vaderland; Proeven voor het verstand, den smaak en het harte: Fragm. van een sentiment, historie.

Mr. Johannes Kinker (1764—1845); filosoof, dichter, criticus, taalgeleerde; scherpzinnig, spotlustig; Mijne minderjarige zangsterJ PoST van den helicon (letterk. critisch tijdschrift; met Bilderdjjk de sentiment, richting bespot); 1813 hoogleeraar te Luik; gevreesd criticus; veel vijanden (Bilderdijk).

De Post van den Helicon. (N° 1.)

TWEEDE OVERGANGSTIJDVAK (1795-1830).

Inleiding 100

Crisis op staatk. gebied; ook op gebied der letterkunde; v. Alphen, Feith, Bellamy vertoonen begin van overgang; Bilderdijk schakel 18e en 19e eeuw; 1830, na herstel van het staatk. evenwicht, nieuw tijdvak van bloei

I. Poëzie 101

Algem. Opm. Geen algemeene karakteristiek; ieder zoekt eigen weg; allen zeer vaderlandslievend.

§ Bilderdijk (1756—1831) en Da Costa (1798-1860). . . 101

Mr Willem Bilderdijk (1756—1831); zeer verschillend beoordeeld; gevolg van onharmonisch karakter, sterk reactionaire gevoelens en groote onverdraagzaamheid; onge-

Sluiten