Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

vrederechter, schoolopziener; hartstochtelijk dichter; De drie Zustersteden.

Hendrik Conscience <'1812 —1883); vrijwilliger; 100 boeken; De Leeuw van Vlaanderen, histor. roman ;De Loteling; Baas Ganzendonck; dorpsverhalen; idealistisch; veel navolgers.

Anton Bergman (18<5—1874); Ernest Staas; VI. Camera; geestig, humoristisch

Jan van Beers (1821— 888 ; eerst sentimenteol: De Zieke Jongeling; later geheel anders; Begga; volksdichter; De Bestedeling; zangerig, zoetvloeiend.

Rosalie (1834— 1875) Virgini e (1836 - heden) Loveling ; groot succes novellen en gedichten; frisch, gevoelig; bekoorlijke taal.

Aantal VI. dichters en schrijvers zeer groot; krachtige opbloei; congressen; A. N. V.; streven naar Groot-Nederland; VI. modernen behandeld bij N. Nederl. jongeren.

De drie Zustersteden: Aan Brugge; Baas Ganzendonk (fragmDe Bestedeling (fragm); De gouden bruiloft; Het liedje mijner kindsheid.

VIERDE TIJDVAK (1880—heden).

Inleiding 327

Onder 2e generatie reeds nieuw leven; mannen van 80; veel gedaan voor rechten v. d. kunst en verrijking moedertaal; bizonder vruchtbaar; gevaar voor verwording; herleving stambewustzijn.

I. De Nieuwe Gids. Nieuwe Denkbeelden 328

Omstreeks '83 kring jonge letterk.; Spectator, Amsterdammer; '85 N. Gids; denkbeelden in onze letterk. nieuw; definitie proza: kunst moet zijn het weergeven van een stuk leven, reëel maar rijker en intenser door het gevoel van den kunstenaar; vrijheid van keuzo, zelfstandigheid kunst; schaduwzijde: pornografie; pessimistische literatuur; groote invloed op taal en stijl, nieuwe woorden, oorspr. beoldspraak; gevaar in overdrijving; definitie poëzie: Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie; eischt gevoel en oorspronkelijkheid i. d. dichter; verschil vroegere dichters; bjjna uitsluitend lyrisch; zorg voor taal en stijl; gevaar van overdrijving; M?oo>'dkunst; thans pleit gewonnen; verschil tusschen N. Uidsers; afscheiding; XXe Eeuw; Groot Nederland; De Beweging.

II. Moderne Poëzie 333

Jacques Fabrice Herman Perk (1859—1881). Verschil vroegere dichters; inhoud; vorm; sonnet; meesterl. techniek; sonnettenkrans. Matiiilde 4 bkn.; Iris.

Mathilde: Aan de Sonnetten; Sluimer; Dorpsdans.

Sluiten