Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Snyboonen, worgt, graauwe erreten, gebraade kalfsborsten

en harsten.

Sommigen peuzelden daar wat van; maar anderen schoenen te vreozen, dat zo 'er aan zouden barsten. 60 „Zio daar, (sprak de Oom): zo hebben de Families

malkander in volgende tyden geregaleerd; Fn toen zyn de Kooplieden in ons Land zelden achteruit

geteerd.

Zy zonden meerder schepen in zoo dan nu; zy negotieerdon

met winst op alle kusten. Men bleef in staat, om geheele vlooten uit te rusten. Wy wierden benyd en gevreesd en om onzen handel by

alle volkon geacht." 65 „Dat gelooven wy wel, Oom, (sprak dén der nichten);

maar wy hadden een ander tractement verwacht." Deeze spys mede afgenoomen zynde, zag men 'er faizanten,

patryzen en kostbaar wild verschynen, Piramiden met banket en confituuren, Florentynsche,

Rinsche en andere keurlyke Wynen. Fluks geraakte men aan 't eeten en drinken onder geluid

van een heerlyk muzyk, Waarop de Heer Tractant zeide: „Al zyn wy nog zo

matig en ryk,

70 Door doezen weg worden veele Inwoonders van ons Land

buiten staat, om hun rekening to kunnen maaken; En zo kon ons Vaderland, hoe magtig het is, arm en

geheel te gronde geraaken." Zij bedankten den Oom wol voor zyn les; maar of zy dio opgevolgd hebben, weet ik niet. Lichthart Dat sprookje heeft Groote Papa hondermaal verteld;

maar ik twyfel, of het wel ooit zo is geschied. Hy verhaalt ook wel, dat de Burgemeesters, als 'er staatszaaken waaren to verhandelen, 75 Met knapzakken onder den arm, op holsblokken naar den

Haag gingen wandelen En meer diergelyke historiën, daar men hedendaags

meê spot.

Zo ze gobourd zyn, was het in do tyden van Maarten van Ilossum of AVarenar met do pot '). Rymer. Myn lieve Man! men heeft ook al overdaadigd geleefd in

do oudo dagen.

1) Vergel. Dl I, pg. 136 en vlg.

Sluiten