Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

Dio dan zal moeten gaan op do naamen van Ernst

Hendrik en Zoonen. Dit huis is groot genoeg. Wy kunnen by malkander wooncn En zullen alle Creditouren betaalen tot eenon duit: 290 Maar dan zult gy naar onzen zin moeten leeven, of hel

huis uit;

En dan zou je ongelukkig worden, en elders de kosl

moeten zoeken. Wij zullen onder de hand al de liefhebbery van porcolyn,

rariteiten en boeken Door den tyd verkoopen, met de jagten, hofstede, rytuigen

en paarden van de stal. Lichth. Heb dank, Papa, ik beloof je mot vlyt ....

Losbol. En ik ook dat ik oppassen zal.

295 Lichth. Maar de wissol van Rykcrt, dio my gevangen houd

daarop dient ge eens te denken. Ernst. Die hebben wo al betaald: daar moet gy uw harssens

niet meer meê krenken. Lichth. Ach Vader ik bedank u ten lioogsten: daar valt een pak

van myn hart.

Ik kan u niet zoggen hoe my dio verbruide wissol heeft

benard.

'k Zal op het Comptoir vlytig oppassen, en allo kwaade

gezelschappen verlaaten. 300 Losbol. Verkoop myn' harddraver ook maar.

Hendrik. Daar behoefje niet van te praaton.

De Heer, van wien hy gekogt is, heeft hem al zonder

rouwkoop weêrom gehaald. Weest dan geschikt., en draag zorg dat gy van 't spoor

nooit weer dwaalt. Zootje. Wy hebben grooto reden om Oom en Vader te bodanken. Ernst. Wy zullen naauwkeurig acht op u slaan: dio niet oppast

zal in huis niet lang banken. 305 Maar wy lioopen dat we in genoegen met malkander zullen

leeven.

Kwistg. Papa, gy zult niet te klaagon hebben over ons gedrag.

Ernst. Dewyl ik gaerne uw geheele huisgezin gelukkig zag,

En de liefde van Sybrand voor zyn' Patroons Dochter heb

kunnen bemerken, Heb ik, omdat ik hem gaerne mag lyën, een huwlyk voor

hem trachten to bewerken. Ik ben het ook reeds met Rykert eens: ik zal aan myn' Kleinzoon ten huwlyk geeven zo veel als liykjo

krygt van hem.

.

Sluiten