Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. ROOSJE.

(Eenb Vertelling).

Daar was, in Zoeland, eens een man, Hy hadt een aartig kind,

Een meisje, dat van ieder een Om 't zeerste werd bemind.

De man, gelijk men denken kan, Was grootsch op zulk een' schat,

Te meer — daar hy zyn lieve vrouw Daar by verloren hadt.

Wat nam hy Roosje meenigmaal, Al zugtende, in zyn' arm

En kuschte met een traanend oog Heur roode kaakjes warm!

Dan zoi die ted're, goede man: „Gij hebt geen moeder meer!"

„Ja wel!" zei dan het zoete kind, „Bij onzen liev8n Heer!

Dit hebt gy immers zelf gezegd? Maar waarom ging zy heên?

Zy hadt my niet zoo lief als gy, Want zy liet ons alleen!"

De vader sprak geen enkeld woord, Maar kuschte 't kleene wicht,

En onder 't kusechen dekte een stroom Van traanen zyn gezigt.

Dit meisje werd wel schielyk groot; Zy was de roem der stad;

Geen vader, die haar voor zyn' zoon Niet reeds gekozen hadt!

Wat was dat lieve meisje schoon! Wat hadt ze een nette leest!

Wat was zy aartig en beleefd, Zoo deugdzaam, zoo vol geest!

Zoo vriend'Iyk als de schoone maan,

Als ze opkomt uit de zee En op de blanke duinen schynt — Zoo vriend'Iyk was ze meê!

Heur lieflyke oogen waaren bruin, Niet vuurig, — kwijnend, zagt. Heur lagclitje was als 't morgenrood, Dat aan de kimmen lagcht.

Wanneor zy met de zeeuwsche jeugd Een lugtje schopte aan 't strand, Dan las ze op eiken tred heur' naam, Geschreven in het zand.

Geen jongeling, die niet voor haar

Met eerbied was bezield —

Haar niet voor de allerschoonste bloera Der zeeuwscho meisjes hieldt! —

Daar leeft in Zeeland in hot Strand

Een kleene, rondo visch,

Die voor dor Zeeuwen kieschen smaak Een lekker voedzel is.

Des zomers, als de zuidenwind Langs kleene golftjes speelt En vriend'Iyk 't gloeiende gelaat Des nyv'ren landmans streelt,

Dan gaat de jeugd met spade en ploeg

Naar 'tbreede, vlakke strand En ploegt dan, vol van vrolykheid, Het dorre, natte strand;

Dan grypt in de opgeploegde voor'

Een rappe hand den visch, En dikwyls is de vlugste hand Te traag by dezen visch!

Sluiten