Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen zaagt gy de verste volken

knielen voor uw glorievlag!

Daar men uwe zegeteekens

zelfs op 's vyands stranden zag!

Maar! — myn Vaderland! hoo droevig!

hoe rampzalig zyt ge nu!

10 Dolle Britten — bastaardzoonen

woeden, grimmen thans op u!

Ach! de Vryheid beeft en siddert

in heur staatig heiligdom!

Iloor! — verwoesting brult en dondert!

en — de Dapperheid is stom!

Zou de Dapperheid dan slapen ? ...

neen! de fiere leeft en waakt!

Zie, hoe 't vuur der ed'le wraakzugt,

in heur glinstrende oogen, blaakt! 15 Doggersbank! gy kunt getuigen,

dat, in 't vrye vaderland,

Helden leeven, welker boezem ,

voor de zaak der vryheid, brandt!

Doggersbank! gy zyt ons heilig!

maar, — voegt u die eer alleen?

Mogten al de noorderbaaren

deelen in uw ecrtropheen!

Neen! myn Vaderland! uw Helden

zyn van Ruiter niet ontaard! — ' 20 Neen! geen Kroost der Batavieren

is voor britsch gewold vervaard!

Maar — wat kan een Leeuw verrigten,

wen men hem aan ketens legt? —

Aan zyn overforsche klaauwen

eeuen wissen prooit ontzegt?

Zou het wild gedierte vreezen,

wen 't den Leeuw gebonden ziet ?

Neen! 't bespot zyn forsche kragten,

doch het vreest zyn klaauwen niet! 25 Vaderland! voorheên zoo roemryk,

zendt uw' heldenstoet in zee!

O! ik voel het! de overwinning

trekt met uwe holden meê!

O! dan zal de Vryheid juichen!

juichon zal de Dapperheid!

Daar het gansche volk van Neerland

traanen vau verrukking schreit!

Sluiten