Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het stuk kwam ernstig op 't tapijt; En wat men hoorde, wijd en zijd, Was, viermaal dertig dagen lank,

Slechts palen, balken, rib en plank; En, driemaal, dertig andermaal,

Slechts planken, ribben, balk en paal! Ja, 't scheen, zoo ver de Berkel vloeit, Zou' ieder boord met hout beschoeid; Of dat een reuzenzoldering Den ganschen stroom verdekken ging. Doch, met Aprilmaands lesten dag,

Moest blind zijn, die de brug niet zag! Nog blinder, die met Julij kwam,

En niets van 't groen portaal vernam, Ter dankbetoonende offerand,

Door 't Maagdengild daarop geplant!

't Had reden! want, hoe kerksch men was, De vlierpot bleef nu in de kas;

Kalmink noch sergie liep gevaar; En schoenloos werd geen wandelaar.

Zoo groeide een wijsgegeven raad Ten milden oogst van zegenzaad!

En toch, dat werk, met roem bedekt, Had Scholte Stugginks gal gewekt!

Daar kwam hij! Zonder ba of boe; Gelaarsd, tot aan de heupen toe; Een knubbelstok in iedre hand,

Kwam onze Paai, en stak van land, Zoo vaak de preekklok werd gehoord, De brug bezijden, in de voord!

Het vroegre kerkvolk, droog daarnaast, Was van dit vreemd bedrijf verbaasd, En 't vragen keek uit elk gezigt;

Doch ieder hield zich wijsljjk digt:

De troep kwam later op het pad,

Waar Scholte Stuggink praat voor had:

Zijn makkers, uit den gulden tijd,

Dien vlieger, tol en bil verblijdt.

't Waarom en 't hoe bleef dus gespaard, Tot Wolter, naar den eisch bejaard,

Sluiten