Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zijn lange dichtersloopbaan deed hij tallooze verzen het licht zien, die in 'talgemeen tot drie hoofdgroepen zijn terug te brengen ; te weten: Vadcrlandsche liederen, waarvan do stof ontleend is aan de Vaderlandsche geschiedenis (D. F.), of die, als Wicn Nccrlandsch Bloed dienen om het nationaliteitsgevoel op te wekken; huiselijke poëzie, als gelegenheidsgedichten (C) en verheerlijkingen van het huiselijk leven; en inoralisecrende gedichten, waaronder we leerdichten aantreffen als De gevels van de Huizen, allegorieën als 's Levens Kaartspel (E.), en tendentieuze liedjes als Winteravondliedje (B.). Afzonderlijke vermelding verdienen nog zijn poëtische vertellingen, als bv. Hondentrouw en de Echtscheiding, die destijds zeer in den smaak vielen vielen.

In deze volgorde gelezen geeft zijn poëzie ons achtereenvolgens te zien den oprechten Vaderlander, die zich vermeit in de heldendaden zijner voorouders, die hij boven alle andere volken stelt (D.), en die God dankt, dat hij Nederlander is; den huiselijken Hollandschen echtgenoot, die zijn grootste geluk vindt in den schoot zijner familie, en zelfs bij het doorkomen van den eersten tand van zijn oudsten spruit „naar de luit" grijpt en de wanden doet „dreunen" van het vreugdgeschal, om met een vaderlijke vermaning en heilbede te eindigen (C.); den bourgeois-satisfait, die God dankt dat hij in de wiuterkoude een warmen haard, een glas warme „pons," warme kleeren en een warm bed heeft, en het toppunt van deugd bereikt, door „een vlok" van zjjn kleed, een enkele „kruimel" en een „spaander" aan den armen drommel te geven, die in den feilen oostenwind bibbert van koude (B.).

Hij is het type van den zelfvoldanen, tevreden, God-, deugden vaderlandminnenden burger, die dankbaar alles aanvaardt wat Gods gunst hem schenkt, zijn hoofd niet breekt met de oplossing van de vraag naar het „waarom" der dingen, op zijn tijd een tikje sentimenteel is, en uit alles een practisch zedelesje weet te halen.

Geen wonder, dat zjjn poëzie weerklank vond in duizenden harten. Zij had bovendien het voordeel gemakkelijk verstaanbaar en duidelijk te zjjn, zonder stoute gedachtesprongen en verheven beelden, geheel dus binnen den bevattingskring van het volk.

Sluiten